Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621924

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
III SO/Wa 40/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o zwrot kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia - zasądzić od Ministra Finansów na rzecz A. W. kwotę 3.159 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 3 listopada 2014 r. skarżąca - A.W., reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) września 2014 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W skardze zawarła wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W dniu 29 października 2014 r. skarżąca uiściła kwotę 742 zł tytułem wpisu od skargi.

Przekazując powyższą skargę Sądowi organ przekazał równocześnie decyzję z (...) listopada 2014 r., wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., dalej - "p.p.s.a."). Dyrektor Izby Skarbowej w trybie autokontroli uwzględnił w całości skargę i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji oraz stwierdził nadpłatę w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 27.720 zł.

Powyższą decyzję doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 3 grudnia 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, co też Dyrektor Izby Skarbowej w W. uczynił wydając w dniu (...) listopada 2014 r. decyzję, w całości uwzględniającą wniesioną skargę.

Uwzględnienie skargi przez organ zasadnym czyni uwzględnienie wniosku skarżącej i orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a., zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (tzw. autokontrola).

W niniejszej sprawie do kosztów tych, na mocy art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 490 z późn. zm.), zalicza się uiszczony wpis od skargi w kwocie 742 zł, wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości 2.400 zł (przy wartości przedmiotu sprawy 24.720 zł) oraz inne udokumentowane wydatki pełnomocnika (opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.