III SO/Kr 20/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550025

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 września 2018 r. III SO/Kr 20/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Ł. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego przy sprawie opisywanej w informacji o przedmiocie zaskarżenia jako dotyczącej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 lipca 2018 r. nr (...) postanawia: I. zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych, II. ustanowić dla wnioskodawcy radcę prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawca w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną poczynił w rubryce 6 oświadczenie o treści "nie dotyczy"

Określając swój majątek wykazał mieszkanie o powierzchni 66 m2 którego jest współwłaścicielem w udziale 1/2 cz. oraz działkę rolna o powierzchni 10 arów, której jest współwłaścicielem również w udziale 1/2 cz. Zadeklarował brak zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Swoje dochody oszacował łącznie na 2000 zł w umów zlecenia jakie miał w styczniu i lutym bieżącego roku.

Uzasadniając swoje starania zaakcentował iż nie radzi sobie w postępowaniu. Podniósł że wielokrotnie opisywał sądowi swoją sytuacją materialną. Jego zdaniem wszystkie wymagane dokumenty i wyjaśnienia już złożył. Powiada, że aktualnie jest osobą bezrobotną, wspomaganą finansowo przez rodziców. Wymieniając zobowiązania i stałe wydatki podał, że utrzymanie mieszkania to koszt 295 zł zaś koszt mediów to 240 zł.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym o ile nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wnioskodawca złożył oświadczenie o jakim mowa w art. 252 § 1 p.p.s.a. Jest ono zbieżne z oświadczeniami składanymi wcześniej przez wnioskodawcę w innych, sprawach. Przypomnieć wypada, że w sprawach o sygn. akt III SA/Kr 1021/15 oraz III SA/Kr 1022/15 wzywano skarżącego o dodatkowe oświadczenia i dokumenty źródłowe i wówczas w odpowiedzi na te wezwania udokumentował wysokość deklarowanych opłat za mieszkanie i media, a także swoich dochodów. Przedstawił także pisemne oświadczenie rodziców którzy potwierdzili, że wspomagają syna finansowo a ten otacza ich wszechstronną opieką przez cały rok. W konsekwencji obecne oświadczenie skarżącego jest wystarczające do oceny możliwości płatniczych strony. Te nadal nie są specjalne. Z zasad doświadczenia życiowego wynika, że osoba niepracująca, ze znikomym dochodem, wspomagana finansowo przez rodziców nie bardzo jest w stanie ponieść koszty sądowe ani tym bardziej wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Okoliczność, że do wnioskodawcy należy w części wykazane mieszkanie i działka rolna nie przekreśla jego starań. Powtórzyć bowiem wypada, że trudno byłoby wymagać od skarżącego zbycia lub obciążenia wykazanego mieszkania, gdyż rozporządzenia tego rodzaju godziłby w podstawę jego egzystencji. Co się natomiast tyczy wykazanego udziału w prawie własności 10 arowej działki rolnej to powtórzyć należy, że udział ten posiada tylko potencjalnie określoną wartość. W praktyce rynkowej może być trudno zbywalny.

Uwzględniając to wszystko, udzielono skarżącemu pomocy o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.