III SO/Kr 17/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203084

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2017 r. III SO/Kr 17/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. J. z dnia 10 listopada 2016 r. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 października 2016 r., sygn. akt III SO/Kr 17/14 w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 4 października 2016 r. o sygn. akt III SO/Kr 17/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pozostawił pismo z dnia 22 sierpnia 2016 r. bez rozpoznania w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Pismem z dnia 10 listopada 2016 r. J. J. - dalej skarżący, złożył zażalenie na ww. zarządzenie.

Z uwagi na braki formalne zażalenia, Przewodniczący Wydziału, zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2016 r. wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez: złożenie jednego odpisu zażalenia z dnia 10 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku nieusunięcia wskazanego braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zażalenie zostanie odrzucone, stosowanie do treści art. 178 w zw. z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nadto, zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia należnego od wniesionego zażalenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwania zawierały prawidłowe pouczenia o skutkach niezłożenia opłaty i nieuzupełnienia braków formalnych wniesionego zażalenia w terminie.

Opisane powyżej zarządzenia, skarżący odebrał w dniu w dniu 16 stycznia 2017 r. Mimo upływu zakreślonego terminu, należny od wniesionego zażalenia wpis, nie został uiszczony. Skarżący nie uzupełnił również braków formalnych zażalenia, tj. nie złożył do akt sprawy jednego dodatkowego egzemplarza zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Skuteczne wniesienie zażalenia uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 781 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a."

Zgodnie z art. 194 § 1 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie. Zgodnie z art. 167 p.p.s.a. przepisy dotyczące postanowień stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym (art. 194 § 3 p.p.s.a.). Odesłanie do wymogów określonych dla pisma w postępowaniu sądowym oznacza konieczność spełnienia przez pismo będące zażaleniem warunków ogólnych przewidzianych dla wszystkich pism strony, w tym w art. 47 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym do zażalenia należy dołączyć odpowiednią liczbę jego odpisów celem przesłania ich pozostałym stronom postępowania.

Mając przedstawione regulacje prawne na uwadze, Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do usunięcia stwierdzonych braków formalnych skargi. Braki te nie zostały usunięte.

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie zażalenie podlega również odrzuceniu z uwagi na fakt, że nie został uiszczony od zażalenia wpis sądowy.

Stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). Stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 16 stycznia 2017 r. Wobec powyższego, ostatnim dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu był 23 styczeń 2017 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu, co potwierdza, udzielona w dniu 3 lutego 2017 r. przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, informacja o braku wpłaty w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.