Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855953

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 października 2014 r.
III SO/Gd 10/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. S. o rozpoznanie na podstawie odpisu skargi sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr (...) postanawia: rozpoznać sprawę ze skargi K. S. na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr (...) na podstawie odpisu skargi, zgodnie z art. 55 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.