III SAB/Wr 837/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3143573

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2019 r. III SAB/Wr 837/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale III sprawy ze skargi O.D. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy postanawia: uchylić pkt 2 postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W.z dnia (...) r. (sygn. akt III SAB/Wr (...)/19) albowiem uiszczony w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr (...)/19 wpis od skargi należało zaliczyć na poczet wpisu od skargi w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr (...)/19.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.