III SAB/Wr 558/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088576

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2020 r. III SAB/Wr 558/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.K. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) marca 2020 r. skarżąca - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - wniosła skargę na bezczynność Wojewody D. w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zarządzeniami z dnia 14 maja 2020 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków złożonej skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania te doręczone zostały pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 23 czerwca 2020 r. Termin do uiszczenia wpisu i złożenia pełnomocnictwa procesowego upływał zatem z końcem dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek). Z akt sprawy wynika, że braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej - skrótowo - "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismami takimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei według art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuci skargę, gdy w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. W myśl natomiast art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

W sprawie, wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia dwóch braków skargi. W wyznaczonym jednak terminie - braki skargi - nie zostały usunięte, co obligowało Sąd do jej odrzucenia.

W tym stanie rzeczy, na podstawie wcześniej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.