Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3106596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 grudnia 2020 r.
III SAB/Wr 311/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2020 r. sygn. akt III SAB/Wr 311/20 w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) lipca 2020 r., sygn. akt III SAB/Wr 311/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu skargi A. K. stwierdził, że Wojewoda D. (dalej: organ) dopuścił się bezczynności (pkt I sentencji wyroku); stwierdził, że bezczynność organu w sprawie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II sentencji wyroku); nakazał organowi wydanie aktu kończącego postępowanie w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (pkt III sentencji wyroku), przyznał od organu na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 4.000 zł (pkt IV sentencji wyroku) oraz zasądził od organu na rzecz skarżącej kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt V sentencji wyroku).

Pismem z dnia (...) listopada 2020 r. strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wystąpiła do tutejszego Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wskazanemu wyżej wyrokowi w zakresie pkt IV i V oraz doręczenie odpisu tego wyroku wraz z klauzulą wykonalności.

Postanowieniem z dnia (...) października 2020 r. starszy referendarz sądowy stwierdził, że ww. wyrok jest prawomocny od dnia (...) września 2020 r.

Z akt sądowych sprawy wynika, że odpis tego wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności oraz akta administracyjne sprawy doręczono organowi w dniu

(...) października 2020 r.

Pismem z (...) listopada strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika cofnęła wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakres czynności podejmowanych przez sądy administracyjne określa art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), zgodnie z którym sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Należy również zauważyć, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) nie zawiera unormowania dotyczącego postępowania klauzulowego.

O klauzuli wykonalności mowa jest jedynie w art. 228 p.p.s.a. w sytuacji ściągania grzywien (orzeczonych w postępowaniu sądowoadministracyjnym na podstawie art. 55 § 1, art. 112, art. 154 § 1 i art. 293 p.p.s.a.) oraz kosztów sądowych, będących dochodami budżetu państwa. Należności te podlegają jednak egzekucji sądowej bez nadawania prawomocnemu orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Natomiast w przypadku niewykonania orzeczenia w części dotyczącej zasądzonych wyrokiem kosztów sądowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.), która w art. 781 § 2 stanowi, że tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu administracyjnego nie należy do właściwości sądu administracyjnego. W konsekwencji, do kompetencji sądu administracyjnego nie należy także zasądzanie kosztów postępowania klauzulowego i przesyłanie stronie odpisu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności.

Zgodnie z art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Mając na uwadze, że skarżący oświadczył, że cofa wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy na marginesie stwierdzić, skoro wniosek taki był niedopuszczalny, Sąd nie rozpatrywał skuteczności jego cofnięcia.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd we Wrocławiu odrzucił jako niedopuszczalny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności opisanemu na wstępie wyrokowi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.