Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720629

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 września 2019 r.
III SAB/Po 34/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2019 r. o sygn. akt III SAB/Po 34/19 w sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...) w przedmiocie należności z tytułu składek; postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r., odrzucił skargę A. K. dotyczącą bezczynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie należności z tytułu składek.

W dniu (...) września 2019 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo strony, które sporządził A. K. i złożył w placówce pocztowej operatora publicznego w dniu (...) sierpnia 2019 r. (k. 43-44 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Środek zaskarżenia podlega odrzuceniu.

Termin na złożenie skargi kasacyjnej przez stronę w trybie art. 177 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) upływał z dniem (...) września 2019 r.

Pismo strony, kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zostało złożone w terminie otwartym na złożenie skargi kasacyjnej. Z tego względu pismo otrzymało bieg, jako środek zaskarżenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga kasacyjna, powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skoro środek zaskarżenia, który powinien być sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego, został sporządzony i wniesiony osobiście przez A. K., to obarczony jest on nieusuwalną wadą i jako niedopuszczalny podlega odrzuceniu.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.