III SAB/Lu 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585733

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 października 2018 r. III SAB/Lu 7/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ś. na bezczynność Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie wykonania wyroku sądu rejonowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", kontrola sądów administracyjnych polega na sprawdzaniu zgodności z prawem działalności administracji publicznej i polega na orzekaniu w sprawach skarg wniesionych przez uprawnione podmioty w sprawach podlegających właściwości sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 - 4 p.p.s.a., kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne,

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu,

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

Sądy administracyjne orzekają również w sprawach ze skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.) oraz bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a.).

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. zaskarżenie bezczynności organu administracji publicznej lub przewlekłego prowadzenia przez niego postępowania jest dopuszczalne w takim zakresie, w jakim dopuszczalne jest na mocy art. 3 § 2 pkt 1 - 4 zaskarżenie decyzji, postanowień oraz aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W niniejszej sprawie A. Ś. wniósł skargę na bezczynność Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, domagając się wykonania przez ten organ wyroku Sądu Rejonowego L. - Zachód w L. z dnia (...) października 2017 r. w sprawie (...), a zatem wyroku sądu powszechnego.

Czynności związane z wykonaniem wyroku sądu powszechnego w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności nie należą do spraw z zakresu administracji publicznej i nie podlegają kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. W konsekwencji sąd administracyjny nie może również orzekać o bezczynności w sprawie wykonania wyroku sądu rejonowego.

Należy ponadto wyjaśnić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności są organami drugiej instancji, powołanymi do orzekania o niepełnosprawności. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 6c ust. 8). Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przewiduje orzekania przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w przedmiocie wykonania wyroku sądu powszechnego.

Z akt administracyjnych wynika, że Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na skutek odwołania skarżącego wydał orzeczenie, które zostało następnie zmienione przez sąd rejonowy w zakresie daty powstania niepełnosprawności. Postępowanie w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności skarżącego zostało zatem prawomocnie zakończone wyrokiem sądu powszechnego.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 sąd odrzuci skargę, jeżeli z innych przyczyn niż określone w art. 58 § 1 pkt 1 - 5 p.p.s.a. wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Z tych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.