III SAB/Lu 27/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

III SAB/Lu 27/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1747858

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 r. III SAB/Lu 27/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w zakresie zażalenia J. H. z dnia 19 kwietnia 2015 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

M. H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd odrzucił skargę.

Z kolei postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 r. Sąd umorzył postępowanie w zakresie wniosku J. H. o wyłączenie referendarzy sądowych, wskazując, że było ono bezprzedmiotowe na skutek śmierci skarżącej w dniu 10 listopada 2014 r.

Następnie, postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r. Sąd odrzucił zażalenie J. H. z dnia 9 lutego 2015 r. na postanowienie z dnia 21 stycznia 2015 r. o umorzeniu postępowania.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2015 r. J. H. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2015 r. J. H. został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 19 kwietnia 2015 r. poprzez złożenie 1 egzemplarza odpisu zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 maja 2015 r.

Pomimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu, nie nadesłano odpisu zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

W myśl z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (§ 2).

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku zażalenia pod rygorem jego odrzucenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie J. H. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie odpisu zażalenia.

Pomimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu, nie nadesłano odpisu zażalenia.

Zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Jak stanowi art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga kierowana do sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Zatem w myśl przepisu art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia doręczono J. H. w dniu 11 maja 2015 r., zatem termin do wykonania zobowiązania upływał z dniem 18 maja 2015 r. We wskazanym terminie nie uzupełniono braków zażalenia.

Biorąc pod uwagę omówione wyżej okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.