Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989338

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 lutego 2009 r.
III SAB/Łd 30/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek.

Sędziowie WSA; Ewa Alberciak (spr.), Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2009 r. sprawy ze skargi Ł. G. na bezczynność Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przeniesienie do rezerwy postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Ł. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł., polegającą na nierozpatrzeniu wniosku skarżącego z dnia 8 maja 2008 r. dotyczącego przeniesienia go do rezerwy.

W odpowiedzi na skargę Wojskowy Komendant Uzupełnień Ł. 2 wniósł o jej odrzucenie, a w przypadku uznania skargi za dopuszczalną o jej oddalenie.

W dniu 25 lutego 2009 r. na rozprawie, skarżący oświadczył, iż wobec doręczenia mu decyzji o przeniesieniu go do rezerwy cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie skarżący cofnął skargę z uwagi na wydanie decyzji w przedmiocie przeniesienia go do rezerwy. W ocenie Sądu skarżący skutecznie cofnął skargę. Sąd uznał również, iż cofnięcie niniejszej skargi nie ma na celu obejścia prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.