Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 grudnia 2010 r.
III SAB/Łd 22/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.T. na bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie wstrzymania wypłaty stypendium doktoranckiego postanawia: odrzucić skargę. D.T.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 października 2010 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Ł. przekazał skargę P. T. na bezczynność tego organu polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia(...) r. w sprawie niewydania decyzji dotyczącej wstrzymania wypłacania stypendium doktoranckiego.

W odpowiedzi na skargę z dnia 14 października 2010 r. organ administracji wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o jej oddalenie. Odnosząc się do zarzutów organ wyjaśnił, że w tym przedmiocie toczy się już postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi o sygn. akt III SAB/Łd 13/10.

W odpowiedzi na zarządzenie z dnia 25 października 2010 r., w piśmie z dnia 9 listopada 2010 r. P. T. wskazał, że przedmiot niniejszej sprawy jest odmienny w stosunku do sprawy o sygn. akt III SAB/Łd 13/10.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga P. T. podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych, bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona. Pierwsza z zasad, o których mowa we wskazanym przepisie, stanowi że nie można wszczynać postępowanie sądowego, jeżeli sprawa w zakresie tego samego przedmiotu i między tymi samymi podmiotami już się toczy (sprawa zawisła - lis pendens), druga zaś stanowi, że nie można wszczynać postępowania sądowego, jeżeli sprawa w zakresie tego samego przedmiotu i między tymi samymi podmiotami została prawomocnie zakończona (sprawa osądzona - res iudicata).

Istotą obu zasad jest to, że w tej samej sprawie między tymi samymi stronami skarga przysługuje tylko raz. Celem więc stwierdzenie czy w sprawie wystąpiła przesłanka określona w art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., sąd administracyjny zobligowany jest zbadać, co jest przedmiotem sprawy i jakie występują w sprawie strony. Jeżeli dojdzie do przekonania, że sprawa "o to samo" między tymi samymi stronami została już rozstrzygnięta bądź jest w toku w momencie wszczęcia postępowania sądowego, zobowiązany jest do odrzucenia skargi.

Uwzględniając powyższe uwagi, należy wskazać, iż niniejsza sprawa objęta jest zakresem regulacji art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. z uwagi na stan sprawy w toku.

W momencie bowiem złożenia przez skarżącego przedmiotowej skargi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi była już w toku sprawa o sygn. akt III SAB/Łd 13/10 wywołana wcześniejszą skargą z dnia (...) r. tej samej osoby-P. T.

Zarówno przedmiotowa skarga jaki i skarga z dnia (...) r. dotyczą tej samej sprawy administracyjnej tj. bezczynności Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. polegającej na niewydaniu decyzji w przedmiocie wstrzymania wypłacania stypendium doktoranckiego. Z uwagi więc na okoliczność, że na pojęcie sprawy administracyjnej składają się elementy podmiotowe i przedmiotowe, a w niniejszej sprawie występują te same strony i te same okoliczności faktyczne, regulowane tymi samymi normami pranymi, co w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 13/10, zasadnym jest odrzucenie skargi z uwagi na stan sprawy w toku występujący w momencie wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że skarżący w piśmie z dnia 9 listopada 2010 r. wskazał, że przedmioty obydwu spraw są odmienne, nie precyzując przy tym na czym ta odmienność w jego ocenie polega.

Należy ponadto wyjaśnić, że Sąd z urzędu ustalił, że w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 13/10 postanowieniem z dnia 10 listopada 2010 r. umorzono postępowanie sądowoadministracyjne. Nie upłynął jeszcze termin do wniesienia skargi kasacyjnej, a zatem postanowienie nie jest prawomocne.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 punkt 4 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.