III SAB/Łd 14/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3051633

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 września 2020 r. III SAB/Łd 14/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Małgorzata Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany i dodatkowy należny urlop wypoczynkowy postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

|Sygn. akt III SAB/Łd 14/20 |

| |

|Uzasadnienie |

| |

|M. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie|

|rozpoznania wniosku z 29 listopada 2018 r. o wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany i dodatkowy należny urlop |

|wypoczynkowy, wnosząc o zobowiązanie organu do dokonania czynności wypłaty wyżej wskazanej należności pieniężnej w określonym terminie|

|z uwzględnieniem ustawowych odsetek, przyznanie od organu sumy pieniężnej i stwierdzenie, że do bezczynności doszło z rażącym |

|naruszeniem prawa. |

|W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji w Ł. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, ewentualnie o |

|stwierdzenie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i oddalenie wniosku o przyznanie sumy pieniężnej. Organ |

|wyjaśnił, że z uwagi na przedłużający się okres braku regulacji prawnych stanowiących podstawę wypłaty ekwiwalentu zakończył sprawę w |

|formie odpowiadającej prawu poprzez wydanie decyzji odmownej. |

|W piśmie z 28 sierpnia 2020 r. M. M. oświadczył, że cofa skargę na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w związku z |

|otrzymaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z 30 lipca 2020 r., którą organ rozpatrzył jego wniosek z 29 listopada 2018|

|r. |

| |

| |

Uzasadnienie prawne

|Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: |

| |

|Postępowanie podlega umorzeniu. |

|Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze|

|zm.) - dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wniesionej do sądu skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania |

|postępowania sądowoadminstracyjnego i stanowi przejaw zasady dyspozycyjności, umożliwiającej stronie rozporządzanie przedmiotem |

|postępowania. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa |

|lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. |

|W niniejszej sprawie M. M. cofnął skargę, wskazując, że decyzją z 30 lipca 2020 r. organ rozpoznał jego wniosek z 29 listopada 2018 r.|

|o wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, którego dotyczyła skarga na bezczynność organu. W rozstrzyganej sprawie |

|cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne. Okoliczności sprawy wskazują bowiem, iż nie zmierza ono do obejścia prawa, nie |

|spowoduje także utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. |

|Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy skarżący skuteczne cofnie skargę. |

|Stwierdzając, że w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi, o których mowa w art. 60 zd. 3 |

|p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał czynność procesową cofnięcia skargi za skuteczną, co prowadzi do umorzenia |

|postępowania przed sądem w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. |

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.