Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548561

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 września 2018 r.
III SAB/Kr 99/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. J. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 lipca 2018., III SAB/Kr 99/18 postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 sierpnia 2018 r. (nadanym 17 sierpnia 2018 r.) skarżący wniósł o uzupełnienie (doręczonego mu 14 sierpnia 2018 r.) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 lipca 2018 r., III SAB/Kr 99/18 wydanego w trybie uproszczonym.

Skarżący zażądał uzupełnienia wyroku na podstawie art. 157 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 zezm.)" (...) albowiem rozstrzyga on wyłącznie w zakresie częściowym, a nie w zakresie wniesionej skargi (...)".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ w istocie zmierzał do polemiki z treścią wyroku. Skarżący nie złożył przy tym nawet wniosku o uzasadnienie wyroku i to, pomimo że został o tym uprawnieniu pouczony.

Zgodnie z 157 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Jak wynika z powyższego przepisu wniosek o uzupełnienie wyroku może zostać zgłoszony, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi. Dotyczy to sytuacji, gdy sąd pominął w wyroku niektóre akty lub czynności objęte skargą albo orzekł tylko co do części rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym akcie, nie ustosunkowując się do pozostałej części zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wniosek o uzupełnienie wyroku może zostać również zgłoszony, jeżeli sąd nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 grudnia 2010 r., II FSK 1088/09). Uzupełnienia wyroku może więc dotyczyć ściśle określonych kwestii i to w sytuacji, w której orzeczenie to jest niekompletne.

W ocenie Sądu w ww. wyroku z dnia 24 lipca 2018 r. orzeczono o całości skargi uznając, że podlega ona oddaleniu. W wyroku oddalającym skargę sentencja brzmi

1

IIISAB/Kr99/18

"oddala skargę" i jest to jedyne orzeczenie, które Sąd w nim zamieszcza zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd podkreśla, że ustosunkowanie się do konkretnych zarzutów następuje dopiero w uzasadnieniu wyroku. Skarżący otrzymał odpis wyroku 14 sierpnia 2018 r. wraz z pouczeniem o prawie do złożenia wniosku o jego uzasadnienie. Skoro skarżący nie złożył takiego wniosku to nie może się domagać, aby sąd administracyjny uzupełniał wyrok lub też dokonywał jego wykładni - poprzez odnoszenie się kolejno do poszczególnych zarzutów zawartych w skardze oraz składanych pismach skarżącego. Zgodnie bowiem z art. 141 § 4 powołanej ustawy to uzasadnienie wyroku powinno zawierać m.in. podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie.

Wniosek o uzupełnienie wyroku nie jest i nie może być "dodatkowym środkiem zaskarżenia" uruchamiającym jeszcze jedno, dodatkowe postępowanie kontrolne, poza przewidzianym przez Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,. Zmianie rozstrzygnięcia służy wyłącznie skarga kasacyjna.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 157 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.