Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1958311

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 stycznia 2016 r.
III SAB/Kr 73/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych postanawia:

1.

odrzucić zażalenie na zarządzenie Sędziego z dnia 13 listopada 2015 r.;

2.

zarządzić pozostawienie bez rozpoznania pism skarżącego: a/ z dnia 23 października 2015 r. zaczynającego się od słów: "Niniejszym wnioskiem uzupełniam wniosek o wymierzenie grzywny z dnia 11 sierpnia 2015 r. (...)", b/ z dnia 23 października 2015 r. zaczynającego się od słów: "Niniejszym wnioskiem uzupełniam skargę na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych nadaną przesyłką listową w dniu 11 sierpnia 2015 r. (...)",

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Sędziego z dnia 13 listopada 2015 r. skarżący został wezwany o sprecyzowanie charakteru procesowego dwóch pism z dnia 23 października 2015 r., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia ww. pism bez rozpoznania.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie w dniu 14 grudnia 2015 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie sędziego z dnia 13 listopada 2015 r., a także pismo, w którym domagał się wymierzenia grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

W żadnym z ww. pism, skarżący nie sprecyzował charakteru procesowego pism z dnia 23 października 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) -dalej "p.p.s.a.", przepisy działu IV zatytułowanego Środki odwoławcze (art. 173-197 p.p.s.a.) stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Żaden z przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości zaskarżenia zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych pisma.

Mając powyższe na uwadze, zażalenie podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 49 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wobec faktu, że pismom skarżącego z dnia 19 i 23 grudnia 2015 r. nie można było nadać dalszego biegu z wagi na brak możliwości określenia przedmiotu żądania skarżącego, Sąd orzekł jak w punkcie drugim postanowienia, na podstawie cytowanego przepisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.