Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001817

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2018 r.
III SAB/Kr 44/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak.

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek (spr.), Hanna Knysiak-Sudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Z. B. na bezczynność Wójta Gminy S w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.