Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748178

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
III SAB/Kr 28/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sędziowie WSA: Janusz Bociąga (spr.), Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. G. pismem z dnia 3 listopada 2014 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2014 r. nr (...) w sprawie dotyczącej opłaty za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, którą SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2014 r. o ustaleniu opłaty za pobyt dziecka S. C. w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w K. w następujący sposób: za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. w wysokości 25 zł miesięcznie oraz za okres od dnia 1 czerwca 2014 r. przez okres pobytu w pieczy zastępczej do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 125 zł miesięcznie.

Skarżąca podniosła, że decyzję ustalającą odpłatność za pobyt dziecka w placówce otrzymała w połowie sierpnia 2014 r. dopiero po interwencji w tym przedmiocie. Stwierdziła, że decyzja ta zapadła zbyt późno i naruszeniem przepisów prawa dotyczących szybkości postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze potraktowało ją, jako skargę na merytoryczne rozstrzygnięcie, które zapadło w niniejszej sprawie.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie 12 marca 2015 r. K. G. oświadczyła, że nie kwestionuje wysokości opłaty ustalonej w decyzjach, a jedynie "opieszały" sposób prowadzenia postępowania przez organ I instancji, czyli Prezydenta Miasta. W związku z powyższym Sąd postanowił zakreślić sprawę w repertorium SA/Kr i wpisać ją pod nową sygnaturą III SAB/Kr 28/15, jako skargę w przedmiocie przewlekłości postępowania Prezydenta Miasta.

Z akt sprawy wynika, że Prezydent Miasta decyzją z dnia (...) 2014 r. nr (...) ustalił K. G. opłatę za pobyt dziecka S. C. w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w K. w następujący sposób: za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. w wysokości 25 zł miesięcznie oraz za okres od dnia 1 czerwca 2014 r. przez okres pobytu w pieczy zastępczej do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 125 zł miesięcznie.

Od powyższej decyzji K. G. pismem z dnia 29 sierpnia 2014 wniosła odwołanie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...) 2014 r. nr (...) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Prezydent Miasta w odpowiedzi na skargę z dnia 20 kwietnia 2015 r. opisał stan faktyczny sprawy i dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: "p.p.s.a.") sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a tego artykułu.

Na podstawie więc tego przepisu skarga ta przysługuje tylko w sprawach, w których są wydawane decyzje i postanowienia (pkt 1 - 3) oraz w tych sprawach, w których mogą być wydawane akty lub podejmowane czynności określone w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a. W myśl art. 149 p.p.s.a. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie Sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto Sąd może orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.

Stosownie do art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Zarazem przepis ten w § 2 określa, że przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumie się sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie.

Przewlekłość postępowania oznacza w szczególności sytuację, w której organ w sposób nieuzasadniony przedłuża termin załatwienia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2012 r., II OSK 1031/12, CBOSA; Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego, PiP 2011, nr 6).

Skarga na przewlekłość ma na celu spowodowanie rozstrzygnięcia przez organ administracji publicznej określonej sprawy administracyjnej. Składanie skargi na przewlekłość dopuszczalne jest jedynie w odniesieniu do tych aktów lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego. W takim przypadku wyczerpanie środków zaskarżenia następuje przez wniesienie środka określonego w art. 37 § 1 k.p.a. który stanowi, że na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Zażalenie, o którym mowa w przytoczonym przepisie, jest środkiem zaskarżenia w rozumieniu art. 52 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wniesienie skargi na przewlekłe postępowanie organu musi poprzedzać zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia lub - jeżeli takiego organu nie ma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zachowanie procedury nakazanej przez przytoczone przepisy warunkuje skuteczne wniesienie skargi na przewlekłość postępowania.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego niniejszej sprawy stwierdzić należy, że organem wyższego stopnia nad Prezydentem Miasta jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, co wynika z art. 17 pkt 1 k.p.a. Do tego organu przed wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania, K. G. powinna była wnieść zażalenie, o jakim mowa w art. 37 k.p.a. Skoro zaś skarżąca - jak wynika z akt sądowych i administracyjnych oraz z przedstawionej w skardze relacji zdarzeń - nie złożyła takiego zażalenia, to tym samym nie wyczerpała trybu przewidzianego powyższymi przepisami postępowania. Dlatego też Sąd zobowiązany był - w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. - odrzucić skargę, jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.