III SAB/Kr 26/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

III SAB/Kr 26/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1677483

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. III SAB/Kr 26/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Molczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Z. Ś.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r. odrzucił skargę Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r. skarżący samodzielnie wystąpił ze skargą kasacyjną na ww. postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

stosownie do art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ponadto zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna - co do zasady - powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

Należy przy tym podkreślić, że skarżący został pouczony o terminie wniesienia skargi kasacyjnej, jak i o obowiązku jej sporządzenia przez adwokata lub radcę prawnego przy okazji doręczenia odpisu zaskarżonego postanowienia. Pomimo tego, w rozpoznawanej sprawie skargę kasacyjną skarżący wniósł samodzielnie, z pominięciem przymusu adwokacko-radcowskiego. Ponadto skarżący nie wykazał, by w jego przypadku zachodził wyjątek, o którym mowa w art. 175 § 2 p.p.s.a.

Niedochowanie wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez uprawnioną do tego osobę musi skutkować jej odrzuceniem z powodu niedopuszczalności. Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.