Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928381

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 marca 2010 r.
III SAB/Kr 16/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Lechowski spr.

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek Elżbieta Kremer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2010 r. sprawy ze skargi J. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego postanawia: skargę o d r z u c i ć

Uzasadnienie faktyczne

Datowanym na 28 maja 2008 r. pismem wniesionym dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu) za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, J. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność tego Organu administracji w postępowaniu w przedmiocie "zażalenia" skarżącego z dnia 9 listopada 2007 r. złożonego na odmowę wykonania przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wykazu zmian gruntowych dla działki Nr 2019 w A.

W uzasadnieniu skargi J. P. podał, że 9 listopada 2007 r. przesłał do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zażalenie na odmowę wykonania przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wykazu zmian gruntowych dot. działki 2019 położonej w A, potrzebnego do przedłożenia Staroście i w Sądzie Rejonowym.

Skarżący podnosił, że organ którego dotyczy skarga na bezczynność nie załatwił zażalenia, a wniesienie skargi poprzedził zażaleniem do Głównego Geodety Kraju.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przedstawiając akta (...) wniósł o odrzucenie względnie oddalenie skargi.

Zdaniem Organu skarga winna ulec odrzuceniu jako przedwcześnie wniesiona, gdyż Główny Geodeta Kraju przed jej złożeniem nie rozstrzygnął, czy złożone na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zażalenie jest uzasadnione.

Z ostrożności procesowej organ wniósł o oddalenie skargi podnosząc, że w następstwie złożonego 9 listopada 2007 r. zażalenia Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismami z dnia 23 listopada 2007 r. Nr (...), a następnie z dnia 19 maja 2008 r. Nr (...) zwrócił się do Starosty o wyjaśnienie czy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej została zgłoszona przez uprawnionego geodetę praca geodezyjna dot. działki Nr 2019 oraz jakiego asortymentu prac dotyczy zgłoszenie. Wprawdzie na te pisma Organ, którego skarga dotyczy odpowiedzi od Starosty nie otrzymał, ale wysłanie pism świadczy o braku bezczynności, co skargę czyni bezzasadną.

Z przedstawionych przy odpowiedzi na skargę akt administracyjnych wynika co następuje:

- datowanym i nadanym dnia 9 listopada 2007 r. pismem skarżący J. P. zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o "interwencję w związku z odmową wykonania dla działki 2019 wykazu zmian gruntowych przez inż. z Powiatowego Zespołu C i.... z B.U.G B ul. K" po przez "nadzorcze spowodowanie odmiennego wpisu ww. działki na podstawie posiadanych dokumentów". W uzasadnieniu tego pisma wskazano, że Starosta Powiatowy - pod nadzorem WINGiK - wezwał skarżącego do przedstawienia wykazu zmian gruntowych dla tej działki, czego nie mógł uczynić bo nie zostały zrealizowane "zamówienia" wykazu z dnia 19 kwietnia 2007 r., 16 lipca 2007 r. i 27 września 2007 r.

- pismem z 23 listopada 2007 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zwrócił się do Starosty o udzielenie informacji, czy w sprawie działki ewidencyjnej Nr 2019 w obrębie A toczy się postępowanie o ujawnienie zmian w operacie ewidencji gruntów oraz czy do Powiatowego Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2007 zgłoszono pracę geodezyjną dotyczącą tej działki i jakiego asortymentu dotyczyło zgłoszenie,

- w związku z brakiem odpowiedzi ponowiono pismem z 19 maja 2008 r. prośbę o udzielenie informacji w terminie 7 dni. Pismo wpłynęło do Urzędu Starosty 26 maja 2008 r., doręczono jego odpis także skarżącemu 2 czerwca 2008 r.,

- dnia 20 maja 2008 r. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wpłynęło datowane na 20 maja 2008 r., a nadane 14 maja 2008 r. pismo Głównego Geodety Kraju zwracające się o zbadanie sprawy i udzielenie wyjaśnień w związku z wpływem w dniu 28 kwietnia 2008 r. do Głównego Geodety Kraju pisma J. P. nazwanego zażaleniem na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora. Przy piśmie Głównego Geodety Kraju przesłano kserokopię zażalenia na bezczynność "w załatwieniu zażalenia na odmowę wykonania wykazu zmian gruntowych".

- w piśmie z dnia 26 maja 2008 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawił Głównemu Geodecie Kraju stan sprawy opisując powyższe dokumenty. Nadto przesłano dokumenty z 2005 r., z których wynikało, że złożony w 2004 r. wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji pozostawiono wówczas bez rozpoznania wobec nieusunięcia braków wniosku.

Po przedstawieniu powyższych akt przy odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawił dalsze dokumenty, a to;

- przy piśmie z dnia 8 września 2008 r., datowane na 12 czerwca 2008 r., z datą wpływu do tego organu 25 czerwca 2008 r., pismo Starosty, stanowiące odpowiedź na pismo z dnia 19 maja 2007 r. znak (...) informujące, że w sprawie działki 2019 nie toczy się postępowanie o wprowadzenie zmian w ewidencji, oraz że nie stwierdzono w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgłoszenia pracy geodezyjnej dotyczącej tej działki.

- przy piśmie z dnia 20 listopada 2008 r., kolejne pismo skarżącego z dnia 10 listopada 2008 r. adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jako skargę na bezczynność.

Wobec treści pisma skarżącego z dnia 26 stycznia 2009 r., skierowanego do Sądu załączone przy piśmie WINGiK z 20 listopada 2008 r., pismo skarżącego z dnia 10 listopada 2008 r., wyłączono jako odrębną skargę do sygn. III SAB/Kr 7/09.

- przy piśmie z dnia 30 września 2009 r., datowane na 16 września 2009 r. dwa egzemplarze pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego "na bezczynność i naruszenie prawa WINGiK w sprawie skargi na Wójta Gminy o wstrzymanie biegu skargi do WSA o odmowę wykazu zmian".

Z urzędu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu wiadomo, że objęty ww. pismem skarżącego z dnia 16 września 2006 r. zarzut jest powtórzeniem zarzutu skargi z dnia 30 października 2008 r. na bezczynność Wójta Gminy rozpoznawanej do sprawy III SAB/Kr 45/08.

Z urzędu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu wiadomo jest także, iż w sprawie III SAB/Kr 15/08, której przedmiotem była skarga z dnia 7 maja 2008 r. na bezczynność Starosty w wykonaniu wykazu zmian gruntowych dla działki ewid. 2019, adresatem wniosku skarżącego z 16 lipca 2007 r. o wykonanie tej pracy geodezyjnej był Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej mający charakter jednostki wykonawstwa w zakresie geodezji z siedzibą w B przy ul. C, tj. w tym samym budynku co siedziba Urzędu Starosty Powiatu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:

Skarga na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w rozpoznaniu "zażalenia" skarżącego z dnia 9 listopada 2007 r. na odmowę wykonania wykazu zmian gruntowych dla działki 2019 w A, przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ulega odrzuceniu, aczkolwiek z przyczyn innych, niż podniesione w odpowiedzi na skargę.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej ustawa p.p.s.a. - kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: pkt 1) decyzje administracyjne; pkt 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; pkt 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; pkt 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pkt 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. W myśl przepisu § 2 pkt 8 sprawowana przez Sąd kontrola działalności administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a. Powyższa regulacja oznacza, iż przedmiotem skargi na bezczynność może być tylko taka działalność administracji publicznej, która przejawia się w formie decyzji, postanowień albo innych aktów lub czynności oraz interpretacji pisemnych, które określone zostały w § 2 pkt 1-4a art. 3 tej ustawy.

Wykaz zmian gruntowych nie ma charakteru aktu lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a tym bardziej nie ma formy decyzji czy postanowienia.

Wykaz zmian gruntowych ma charakter pracy geodezyjno kartograficznej - odzwierciedlonej dokumentem. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. Do wykonywania w dziedzinie geodezji i kartografii samodzielnych funkcji niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych, których zakres i tryb nadawania regulują przepisy Rozdziału 8 (art. 42 in.) powołanej ustawy.

Uprawnienia zawodowe nadaje Główny Geodeta Kraju (art. 45 ust. 1). Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego służy tylko uprawnienie do złożenia Głównemu Geodecie Kraju wniosku (art. 46 ust. 2) o zastosowanie względem osób uprawnionych do samodzielnego wykonywania funkcji w zakresie geodezji i kartografii, sankcji przewidzianych art. 46 ust. 1 ustawy, za zawinione naruszenie obowiązku wykonywania zadań z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Pismem z dnia 9 listopada 2007 r. skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o interwencje w związku z odmową wykonania wykazu zmian gruntowych.

Okoliczność zatem, iż skarżący złożył w trybie działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego, skargę nazwaną "zażaleniem" z dnia 9 listopada 2007 r. na odmowę wykonania wykazu zmian gruntowych przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, nie przydała temu wykazowi zmian gruntowych charakteru aktu administracji publicznej, na zaniechanie sporządzenia którego, służyła by skarga na bezczynność.

W świetle akt sprawy III SAB/Kr 15/08 jest niesporne, że skarżący skierował zamówienie wykonania wykazu zmian gruntowych dla działki 2019 do "Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji". Jak wykazał skarżący wydrukiem ze strony internetowej, jest to jednostka wykonawstwa geodezyjnego, z siedzibą tylko w tym samym budynku co siedziba Urzędu Starosty przy ul. C w B, aczkolwiek z okazanej strony nie wynika szczegółowy katalog usług geodezyjnych, które oferuje.

Czym innym jest natomiast Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, powołany zgodnie z art. 40 ustawy do gromadzenia i prowadzenia powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przepis art. 12 ustawy nakłada na wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych obowiązek zgłoszenia do organów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pracy przed przystąpieniem do ich wykonania oraz przekazania po wykonaniu powstałych materiałów lub informacji o tych materiałach. Wchodzą one wówczas w skład państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego odpowiedniego szczebla stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493).

Z tych względów nierozpatrzenie, czy też, niesatysfakcjonujące skarżącego, rozpatrzenie zażalenia z dnia 9 listopada 2007 r., a w istocie wniesionej w trybie przepisów działu VIII k.p.a. skargi na niewykonanie usługi geodezyjnej, przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego nie wykonującą zadań administracji publicznej nie podlega kontroli sądu administracyjnego i nie może być przedmiotem skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organu powołanego zgodnie z art. 7 "b" ust. 1 pkt 1 ustawy do wykonywania określonych tym przepisem zadań niezastrzeżonych na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Z tych względów skarga na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ulegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.