Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723146

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 września 2019 r.
III SAB/Kr 143/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 września 2019 r. sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie zmian w dokumentacji postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 lipca 2019 r. skarżący K. J., wniósł skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie zmian w dokumentacji.

Zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia ww. wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu dnia 23 sierpnia 2019 r. Termin do uiszczenia żądanego wpisu upłynął dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wpis sądowy nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z § 3 powyższego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie, termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie.

Mając na uwadze wyżej wskazane okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.