Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3106554

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 listopada 2020 r.
III SAB/Gl 7/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz (spr.).

Sędziowie: WSA Małgorzata Jużków, NSA Krzysztof Wujek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 listopada 2020 r. sprawy ze skargi "A" w L. na bezczynność "B" w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie funduszu nagród oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 31 grudnia 2019 r. A w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wniosła skargę na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w udostępnieniu informacji publicznej.

Wskazała, że pismami z 27 i 29 listopada 2019 r. wystąpiła do WORD z wnioskami o udzielenie informacji publicznej odnośnie czterech zagadnień:

1) funduszu nagród,

2) struktury zatrudnienia na dzień 31 października 2019 r.,

3) struktury zatrudnienia na dzień udzielenia odpowiedzi,

4) struktury kontroli.

Przy czym przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest wniosek dotyczący funduszu nagród, natomiast pozostałe sprawy zostały rozpoznane pod sygnaturami III SAB/Gl 8, 9 i 10/20.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że co prawda pismem z 27 grudnia 2019 r. otrzymał odpowiedź na wniosek dot. funduszu nagród, jednak jest ona niepełna. Natomiast zawarte w nim żądanie uzasadnienia, w jaki sposób informacje te są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej i jaki jest ich związek z aktualnym i przyszłym zatrudnieniem jest sprzeczne z art. 2 udip. Przyznał, że pismami z 13 grudnia 2019 r. organ przesłał pisma przedłużające termin do udzielenie odpowiedzi na wnioski dot. struktury zatrudnienia i przeprowadzonych kontroli do 20 stycznia 2020 r. Wskazał też, że 30 grudnia 2019 r. organ przesłał dwa pisma dot. struktury zatrudnienia i kontroli. W piśmie dot. struktury zatrudnienia odmówił udostępnienia informacji uzasadniając to możliwością zidentyfikowania pracownika na podstawie ujawnionych danych. W piśmie dot. kontroli organ zażądał wykazania, że są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej i jaki jest ich związek z aktualnym lub przyszłym zatrudnieniem, co - zdaniem skarżącej - jest sprzeczne z art. 2 udip.

Skarżący stwierdził, że "powyższe wnioski" (bez określenia, które) zostały również złożone w trybie ustawy o związkach zawodowych. Wszystkie wnioskowane informacje mają związek z wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań publicznych, a to wydatkowanie ma wpływ na sytuację pracowników, których interesów broni związek zawodowy.

Z akt sprawy wynika, że wnioskiem z 27 listopada 2019 r. skarżący wniósł na podstawie ustawy o Związkach Zawodowych o udostępnienie mu informacji dot. środków pieniężnych, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów, powinny być przekazywane do funduszu nagród w wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń. Odnośnie tego zadał 7 szczegółowych pytań obejmujących okres od 2008 r. do 2019 r. (karta 129 akt), a odpowiedzi winny być podane oddzielnie za każdy rok.

Pismem z 27 grudnia 2019 r. WORD Katowice udzielił odpowiedzi na cztery spośród zadanych pytań, przy czym ujawnione dane obejmowały rok 2019; odnośnie pozostałych pytań i lat wniósł o wskazanie, w jaki sposób żądanie informacji za lata 2008-2018 niezbędne jest do prowadzenia działalności związkowej jaki jest ich związek z aktualnym i przyszłym zatrudnieniem (karta 138).

W odpowiedzi na skargę sporządzonej zbiorczo do wszystkich wniosków WORD wniósł o odrzucenie skargi (jednak wniosku tego w żadne sposób nie uzasadnił) lub jej oddalenie. Stwierdził, że zakres wniosku (nie wskazał jednak, którego) powoduje, że informacja jest przetworzona, natomiast - zdaniem skarżącej-udzielenie informacji wymaga wyłącznie czynności technicznych. Dalej WORD odniósł się do pojęcia informacji przetworzonej w znaczeniu nadanym mu w orzecznictwie sądów administracyjnych. Stwierdził, że o ile ujawnienie wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariusza nie jest ograniczone prawem do prywatności, o tyle różne dodatki, np. o charakterze pomocy socjalnej mogą być taką ochroną objęte. Natomiast w schemacie organizacyjnym WORD są stanowiska zajmowane wyłącznie przez jedną osobę. W tej sytuacji spełnienie wniosku naruszałoby RODO oraz dobra osobiste pracownika i mogłoby się wiązać z odpowiedzialnością na podstawie art. 24 k.c. Oceny tej nie może zmienić fakt, że wniosek obejmuje informacje bez wskazania danych osób, których dotyczą. Odnośnie funduszu nagród stwierdził, że zostało ono określone jako informacja związkowa, zatem winna być rozpatrywana na podstawie ustawy o związkach zawodowych, a nie udip.

Co do przeprowadzonych kontroli stwierdził, że walor informacji publicznej ma tylko kontrola przeprowadzona przez państwową jednostkę organizacyjną w zakresie jej kompetencji, natomiast dokumentacja powstała w wyniku wewnętrznych czynności kontrolnych takiej informacji nie stanowi. Podniósł, że pismem z 13 grudnia 2019 r. przedłużył termin odpowiedzi do 20 stycznia 2020 r. (Pismo to nie dotyczy jednak wniosku o informacje dot. funduszu nagród, lecz struktury zatrudnienia - karta 19 akt wspólnych), zaś pismem z 20 grudnia wezwał skarżącą do wykazania, z jakiego powodu zakres żądanych informacji jest niezbędny do prowadzenia działalności związkowej.

Zdaniem WORD wystosowanie do strony pism sporządzonych na podstawie art. 13 ust. 2 udip przedłużających termin załatwienia sprawy wskazuje, że na dzień wniesienia skargi organ nie pozostawał w bezczynności, a tym bardziej, że ma ona charakter rażący.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W myśli art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej powoływana jako p.p.s.a., kontrola ta obejmuje również bezczynność organów lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a.

Z pisma skarżącej z 27 listopada 2019 r. zawierającego żądanie udostępnienia informacji dot. funduszu nagród wprost wynika, że zostało ono złożone na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263), pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących:

1) warunków pracy i zasad wynagradzania;

2) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

4) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Ust. 2. Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Użycie zwrotu "w szczególności" oznacza, że jest to katalog otwarty, a jego ograniczenie następuje przez ustalenie, czy żądane informacje są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej czy też nie.

Natomiast zasady dostępu do informacji publicznych reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm. - dalej powoływana jako udip), która w art. 1 ust. 2 stanowi, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium".

Z powyższego wynika, że ustawodawca stworzył normę kolizyjną zawartą w art. 1 ust. 2 udip, która wyłącza stosowanie przepisów tej ustawy w sytuacji, w której inna ustawa reguluje ten sam zakres. Należy zatem uznać, że przepisy udip nie naruszają innych przepisów regulujących zasady ujawniania informacji i nie mogą służyć realizacji celów, dla których właściwe są owe inne tryby postępowania. Natomiast z treści wniosku w przedmiocie funduszu nagród wprost wynika, że został on złożony w trybie ustawy o związkach zawodowych i pozostaje w zakresie przedmiotowym informacji, jakich związek zawodowy może żądać od pracodawcy, gdyż dotyczy zasad wynagradzania.

Tak też potraktował go organ żądając wykazania, że udzielnie informacji za lata 2008-2018 jest niezbędne do prowadzenia działalności związkowej, albowiem - zgodnie z cytowanym już art. 28 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych - jest zobowiązany do udzielenia tylko takich informacji, które są dla tej działalności niezbędne.

Skoro zatem wniosek o udzielenie informacji oparty był o przepisy ustawy o związkach zawodowych i tak był procedowany przez organ, to skarga na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej oparta o przepisy udip, uległa oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.