Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1471847

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 lutego 2014 r.
III SAB/Gd 99/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska, WSA Bartłomiej Adamczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A. L. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie zasiłku okresowego

1.

zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze (...) do rozpatrzenia odwołania A. L. od decyzji Burmistrza Miasta (...) z dnia 8 lipca 2013 r., nr (...) - w terminie 14 dni od doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy,

2.

stwierdza, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie faktyczne

A. L. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W uzasadnieniu podała, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ustawowym terminie nie rozpatrzyło jej odwołania od decyzji Burmistrza Miasta z dnia 8 lipca 2013 r. nr (...). W tym zakresie wskazała na treść art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Podkreśliła, że organ odwoławczy nie powiadomił jej o przyczynie zwłoki, ani nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona, wobec czego wnosi o uwzględnienie skargi na bezczynność i wyznaczenie terminu rozpoznania sprawy. Odwołanie skarżącej od decyzji organu pierwszej instancji z dnia 8 lipca 2013 r. w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup środków czystości wpłynęło w dniu 30 lipca 2013 r. Ponadto w dniu 12 września 2013 r. wpłynęło pismo skarżącej, wzywające organ do rozpatrzenia wniesionego odwołania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów m.in. w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej.

Odwołanie skarżącej od decyzji organu pierwszej instancji wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu pierwszej instancji, w dniu 30 lipca 2013 r.

Stosownie do art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), dalej zwanej "k.p.a.", załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Pismem datowanym na dzień 9 września 2013 r., które do organu odwoławczego wpłynęło w dniu 12 września 2013 r., skarżąca wezwała organ odwoławczy do załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Pismo skarżącej z dnia 9 września 2013 r. spełniało wymóg wezwania do usunięcia naruszenia prawa, o jakim mowa w art. 37 § 1 k.p.a.

W tej sytuacji należy uznać, że skarżąca wniosła niniejszą skargę spełniając wymóg art. 52 § 1 p.p.s.a., z którego wynika, że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Przechodząc do merytorycznej oceny skargi należy wskazać, że miesięczny termin na załatwienie sprawy upłynął dla organu odwoławczego z dniem 30 sierpnia 2013 r.

Nierozpatrzenie odwołania skarżącej od decyzji organu pierwszej instancji w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a. świadczy o pozostawaniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w bezczynności. Jednak z okoliczności sprawy nie wynika, aby bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Należy bowiem zauważyć, że skarga na bezczynność została wniesiona przez skarżącą w listopadzie 2013 r., tak więc bezczynność organu odwoławczego w chwili wniesienia skargi wyniosła niewiele ponad dwa miesiące. Ponadto Sądowi z urzędu znana jest sytuacja "spiętrzenia" spraw czekających na rozpoznanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na mocy art. 149 § 1 p.p.s.a. uwzględnił skargę na bezczynność organu, zobowiązując organ odwoławczy do rozpatrzenia odwołania skarżącej w terminie 14 dni od doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Sąd stwierdził jednocześnie, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. 2 p.p.s.a.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.