III SAB/Gd 46/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3050742

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2020 r. III SAB/Gd 46/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w postępowaniu dotyczącym świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w postępowaniu dotyczącym świadczenia pielęgnacyjnego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze (...) wniosło o jej odrzucenie wskazując, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego musi być poprzedzone ponagleniem skierowanym do właściwego organu.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) z dnia 7 lipca 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi, to jest do nadesłania pełnomocnictwa do występowania przed sądami administracyjnymi w imieniu skarżącej.

Nadto wezwano pełnomocnika skarżącej do udzielenia informacji, czy przed wniesieniem skargi pełnomocnik wnosił ponaglenie do właściwego organu.

W wezwaniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Skierowane do pełnomocnika skarżącej wezwanie zostało skutecznie doręczone na adres siedziby kancelarii w dniu 13 lipca 2020 r. (k. 7 akt sądowych) i pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej powoływanej w skrócie jako "p.p.s.a.") pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. W myśl art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w świetle art. 53 § 2b p.p.s.a. skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Przepis ten skorelowany jest z regulacją art. 52 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia.

W realiach sprawy na etapie wstępnego badania skargi stwierdzono określony wyżej brak formalny skargi uniemożliwiający nadanie jej dalszego biegu. W związku z powyższym pełnomocnik skarżącej został wezwany do uzupełnienia braku.

Sąd wezwał również pełnomocnika skarżącej do udzielenia informacji, czy przed wniesieniem skargi wniesiono ponaglenie do właściwego organu. Brak reakcji pełnomocnika skarżącej na skierowane wezwanie o przedstawienie informacji odnośnie wniesienia ponaglenia i brak na temat takiego ponaglenia jakiejkolwiek informacji w przedłożonych przez organ aktach administracyjnych potwierdzony nadto stanowiskiem organu zaprezentowanym w odpowiedzi na skargę uzasadnia bezsporne przyjęcie, że ponaglenia takiego pełnomocnik skarżącej do organu nie skierował.

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne jak i wskazane regulacje normatywne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zobligowany był wniesioną skargę odrzucić, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.