Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 48005

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2000 r.
III SAB 75/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA J. Rypina (spr.).

Sędziowie NSA: B. Dauter, B. Lubiński.

Protokolant: R. Powojski.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 12 maja 2000 r. Stanisław K. domagał się od Komendanta Wojewódzkiego Policji wydania mu pozwolenia na broń palną krótką bez poddawania go egzaminom oraz bez dostarczania opinii lekarsko-psychologicznej.

Komendant Wojewódzki Policji pismem z dnia 12 czerwca 2000 r. poinformował skarżącego, iż w związku z tym, że do chwili obecnej nie zostały wydane przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549), nie może zakończyć postępowania w ustawowym terminie. Wyjaśnił, iż postępowanie zakończy niezwłocznie po wejściu w życie przepisów wykonanych w sprawie badań lekarskich.

Na powyższe pismo skarżący złożył w dniu 19 lipca 2000 r. zażalenie do Komendanta Głównego Policji (na podstawie art. 37 Kpa). Jednocześnie wniósł o wydanie mu pozwolenia na broń palną krótką.

Komendant Główny Policji odpowiadając na zażalenie pismem z dnia 2 sierpnia 2000 r. poinformował skarżącego, iż postępowanie organu I instancji jest prawidłowe, gdyż brak przepisów w sprawie uzyskiwania zaświadczeń lekarskich uniemożliwia wydanie decyzji.

W dniu 18 sierpnia 2000 r. Stanisław K. złożył skargę na bezczynność Komendanta Głównego Policji w sprawie wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na broń. Wywiódł, iż kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera żadnego przepisu upoważniającego Policję do wstrzymania się z podjęciem decyzji z powodu niewydania rozporządzenia wykonawczego. W dalszej części uzasadnienia jak we wniosku o przyznanie pozwolenia na broń oraz w zażaleniu polemizuje z konstytucyjnością przepisów wykonawczych dotyczących ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Stwierdził, iż przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w sposób jednoznaczny stwierdzają, iż osoba ubiegająca się o posiadanie broni musi zdać stosowny egzamin oraz przedłożyć zaświadczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że osoba ubiegająca się o broń może dysponować bronią i nie ma zaburzeń psychicznych ani też nie jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. W związku z tym, zdaniem Komendanta, brak przy podaniu o przyznanie pozwolenia na broń, takiego zaświadczenia (orzeczenia lekarskiego) uzasadnia pozostawienie podania bez rozpatrzenia na podstawie art. 64 § 2 Kpa. Wyjaśniono, iż brak przepisów wykonawczych w zakresie badań lekarskich uzasadnił niewzywanie skarżącego do usunięcia braku podania - o czym skarżący był poinformowany.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Organy administracyjne mają obowiązek załatwiać sprawy szybko, bez zbędnej zwłoki, a gdy sprawa nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kpa).

Organ, który nie załatwił sprawy w terminie, obowiązany jest zawiadomić o tym strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (termin wyznaczony). Obowiązek sygnalizowania stronom o niezałatwieniu sprawy w terminie ustawowym ciąży na organie administracyjnym również wówczas, gdy zwłoka w załatwieniu sprawy nastąpiła z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 Kpa.). Wprawdzie przepisy nie dają żadnych wskazówek co do tego, jaki to termin może być potrzebny do załatwienia sprawy, jednakże termin ten musi być wyraźnie oznaczony (w dniach, tygodniach, miesiącach).

W rozpoznawanej sprawie organy administracji państwowej zawiadomiły skarżącego, że "z przyczyn niezależnych od organu postępowanie nie może być zakończone w terminie jednego miesiąca, przewidziany termin wydania decyzji końcowej to 2 miesiące od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie badań lekarskich". Tak enigmatycznie oznaczony termin do załatwienia sprawy narusza treść powołanego art. 36 § 1 Kpa, który to przepis wyraźnie stanowi, iż organ ma obowiązek wskazania nowego terminu załatwienia sprawy.

W związku z tym, że organy administracji państwowej w załatwieniu sprawy Stanisława K. uchybiły przepisom procesowym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.