Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2041591

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
III SA/Wr 983/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. postanawia: sprostować z urzędu omyłkę pisarską w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia (...) r. sygn. akt (...) w ten sposób, że w komparycji postanowienia w miejsce błędnego oznaczenia organu jako: "Samorządowego Kolegium Odwoławczego", wpisać prawidłowo: "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G.".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r. sygn. akt III SA/Wr 983/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. odrzucił skargę strony. W komparycji postanowienia zawarta jest oczywista omyłka polegająca na niepełnym oznaczeniu organu jako "Samorządowego Kolegium Odwoławczego". Organem, którego orzeczenie zaskarżono w sprawie, było Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J.G.

Zgodnie z art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej - skrótowo - "p.p.s.a.", Sąd może sprostować w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1). Sprostowanie Sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Oczywistość omyłki Sądu we wskazanym zakresie nie budzi wątpliwości. Sanując dostrzeżoną omyłkę, Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w zw. z art. 166 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.