III SA/Wr 97/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2728476

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2019 r. III SA/Wr 97/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wrocław, dnia 17 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lutego 2019 r. D. W. (dalej jako skarżący) wywiódł skargę na opisaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

W związku z prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z (...) maja 2019 r. o odmowie przyznania prawa pomocy zarządzeniem Sądu z 5 września 2019 r. wezwano skarżącego - stosownie do treści niezaskarżalnego zarządzenia z (...) marca 2019 r. - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) ((...)) złotych, w terminie (...) dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie to skutecznie doręczono pełnomocnikowi skarżącego (...) września 2019 r. (k. 26).

Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie (...) dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy skargi, która należy do katalogu pism kwalifikowanych. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Z akt sprawy wynika, że - mimo prawidłowo doręczonego ((...) września 2019 r.) odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu - skarżący wpisu nie uiścił.

Z tych względów i na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.