Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2012 r.
III SA/Wr 91/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu do budżetu Gminy W. kwoty dotacji postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. A we W. wniósł skargę na opisaną w osnowie niniejszego postanowienia decyzję.

Pismem z dnia (...) r. strona skarżąca cofnęła skargę, podnosząc, że Prezydent W., decyzją z dnia (...) r., umorzył w całości należności strony wobec Gminy, wobec czego dalsze prowadzenie postępowania sądowego jest bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej - skrótowo - "p.p.s.a."), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność cofnięcia skargi uzależniona jest - według art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. - od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności dokonania tej czynności procesowej. Niedopuszczalność cofnięcia skargi stwierdzana jest przy tym jedynie w przypadku ustalenia, że wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zebranego w sprawie, cofnięcie skargi nie budzi - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości, tym bardziej, że przyczynę dokonania tej czynności proceduralnej stanowiło umorzenie należności strony skarżącej, kwestionowanych w niniejszym postępowaniu. Umorzenie to spowodowało bowiem bezprzedmiotowość w zakresie rozpatrywania skargi na zaskarżoną decyzję.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.