Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910401

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.
III SA/Wr 868/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak (spr.).

Sędziowie: NSA Anna Moskała, WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 26 maja 2010 r. sprawy ze skargi "A" S.A. w L. (...) "B" w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za (...) rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.