Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1832445

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 października 2015 r.
III SA/Wr 803/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na uchwałę Rady Miejskiej w M. z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w M. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. skarżąca wniosła skargę na opisaną w osnowie niniejszego postanowienia uchwałę.

Zarządzeniem z dnia (...) września 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi - wpisu sądowego w wysokości (...) zł.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu (...) września 2015 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu (...) października 2015 r. (poniedziałek).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 zdanie 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro w przedmiotowej sprawie skarżąca, pomimo prawidłowego wezwania jej do usunięcia braku skargi w wyznaczonym terminie, nie uiściła należnej opłaty do dnia dzisiejszego, skarga jako nieopłacona podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając to na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.