Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604808

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2019 r.
III SA/Wr 778/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie ze skargi B. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) września 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Burmistrza Miasta L. wniosku r pr. R. W. - pełnomocnika z urzędu skarżącej o uzupełnienie wyroku z dnia 28 listopada 2018 r. postanawia: uzupełnić wyrok w ten sposób, że dotychczasową sentencję oznaczyć jako pkt I i dodać pkt II w brzmieniu: "przyznaje r. pr. R. W. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) wraz z podatkiem VAT w kwocie 110,40 zł (sto dziesięć złotych czterdzieści groszy), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 6 lutego 2018 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2018 r. oddalono skargę w całości, nie orzekając o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Pismem z dnia (...) listopada 2018 r. pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o uzupełnienie wyroku przez przyznanie mu wynagrodzenia z tytułu udzielenia nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2018, poz. 1403 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym, zaś stosownie do art. 16 § 2 p.p.s.a. sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku postępowania w sprawie o uzupełnienie wyroku, ustawa w przepisach art. 157 p.p.s.a. nie przewiduje jednak żadnego wyjątku w kwestii składu sądu rozpoznającego wniosek, zatem zastosowaniu znajduje tu ogólna regulacja z art. 16 § 2 p.p.s.a. (por. B. Dauter, Komentarz do art. 157 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 02.153.1270), (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006, wyd. II, J. P. Tarno Komentarz do art. 157 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. 2).

W niniejszej sprawie Sąd powinien w wyroku - stosownie do żądania pełnomocnika zgłoszonego na rozprawie - orzec o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Skoro jednak Sąd nie orzekł w rozpoznawanej sprawie w wyroku wydanym w dniu 28 listopada 2018 r. o kosztach postępowania, to stosownie do art. 157 § 1 p.p.s.a. należało uwzględnić jego wniosek o uzupełnienie wyroku.

Na kwotę kosztów postępowania o których orzeczono w niniejszym postanowieniu składa się wynagrodzenie należne (zważywszy na nakład pracy i zawiłość sprawy) pełnomocnikowi, obliczone zgodnie z § 4 i 21 ust. 1 pkt c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1715 z późn. zm.). Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.