Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664670

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2013 r.
III SA/Wr 77/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu Michał Kazek po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale III wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie umorzenia należności przypadających za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek postanawia umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie umorzenia należności przypadających za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek K. B. wraz ze skargą kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2013 r. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

Stosownie do brzmienia art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W sprawie, przedmiotem skargi K. B. jest decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie umorzenia należności przypadających za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek. Rozstrzygnięcie to stanowi działanie organu w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w powołanym przepisie art. 239 pkt 1 lit. e Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarżący nie ma zatem z mocy ustawy obowiązku uiszczania w niniejszej sprawie kosztów sądowych. Dlatego postępowanie dotyczące jego wniosku o przyznanie prawa pomocy w określonym na formularzu wniosku zakresie zwolnienia od tych kosztów sądowych należało uznać za bezprzedmiotowe, i w konsekwencji, na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 258 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym - umorzyć.

Dla tej przyczyny referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu postanowił jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.