Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2990078

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2018 r.
III SA/Wr 68/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich na rok 2009 postanawia: podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 68/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.