III SA/Wr 66/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

III SA/Wr 66/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712164

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r. III SA/Wr 66/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy, ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego, na skutek zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2015 r. skarżący wywiódł skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) grudnia 2014 r. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego.

Zarządzeniem z dnia (...) lutego 2015 r. Przewodniczący Wydziału III wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Niniejsze zarządzenie skutecznie doręczono skarżącemu w dniu (...) lutego 2015 r., który to pismem nadanym w Urzędzie Pocztowym "(...)" w dniu (...) lutego 2015 r." wywiódł od tego zarządzenia zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", zażalenie jest drugim obok skargi kasacyjnej środkiem odwoławczym. Nie można go jednak wnieść od wyroku, gdyż środek ten nie dotyczy orzeczeń merytorycznych. Przedmiotem zażaleń są zatem postanowienia i zarządzenia wydane w toku postępowania, z reguły o charakterze wpadkowym. Wyjątkowo zażalenie można wnieść od postanowienia kończącego postępowanie, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi, tak jak w przypadku postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną (art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi siedem dni od doręczenia postanowienia/zarządzenia (art. 194 § 2 p.p.s.a.).

Z akt sprawy bezspornie wynika, iż skarżący pismem nadanym w Urzędzie Pocztowym "(...)" w dniu (...) lutego 2015 r." wywiódł zażalenie od zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu, które zostało mu skutecznie doręczone w dniu (...) lutego 2015 r. Z powyższego wynika, że skarżący wywiódł zażalenie z uchybieniem wyznaczonego terminu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. - z uwagi na wniesienie zażalenie po terminie - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.