Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949867

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 grudnia 2015 r.
III SA/Wr 658/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A.N., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) maja 2015 r., Nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2014, postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 8 lipca 2015 r. skarżąca wniosła skargę na opisaną w osnowie niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W.

Jeszcze przed wniesieniem skargi, pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. skarżąca złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji.

Z pisma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia 6 listopada 2015 r. wynika, że w dniu (...) sierpnia 2015 r. Prezes ARiMR wydał decyzję Nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie. Od decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności zostało wniesione odwołanie, które zostało następnie przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie: "p.p.s.a."), w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca zainicjowała postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności decyzji jeszcze przed wniesieniem skargi do Sądu. Dodać przy tym należy, że postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone.

Wszczęcie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego jeszcze przed wniesieniem skargi stanowi czasową przeszkodę do rozpoznania skargi przed sądem administracyjnym i czyni orzekanie przez Sąd w przedmiocie zaskarżonej decyzji przedwczesnym.

Mając powyższe na uwadze - na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w związku z art. 56 p.p.s.a. - Sąd z urzędu orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.