Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802920

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2017 r.
III SA/Wr 654/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sędziowie WSA: Małgorzata Malinowska-Grakowicz (spr.), Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. sprawy ze skargi Miasta i Gminy M. na czynność Zarządu Województwa D. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.