Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888964

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 października 2012 r.
III SA/Wr 65/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała (spr.).

Sędziowie WSA: Jerzy Strzebinczyk, Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi M. N. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne własne oraz zatrudnionych pracowników oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.