Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2015 r.
III SA/Wr 643/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Rady Gminy P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia (...) r., sygn. akt (...) w którym Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego; postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić organowi administracji publicznej kwotę (...) zł (słownie: (...)) tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie wyrokiem z dnia (...) r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego.

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) r. (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k. 54 akt sądowych) oraz pełnomocnikowi organu administracji publicznej w dniu (...) r. (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k. 55 akt sądowych).

Pismem, nadanym w dniu (...) r. w Urzędzie Pocztowym " J. G.", a sporządzonym i podpisanym przez pełnomocnika organu administracyjnego, wniesiona została "skarga kasacyjna" na wskazane powyżej orzeczenie. Od skargi kasacyjnej uiszczono wpis w wysokości (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej w dalszych wywodach jako "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Aczkolwiek stosownie - do znajdującego zastosowanie w rozpoznanej sprawie art. 384 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112) - termin do wniesienia skargi kasacyjnej został skrócony (14 dni w porównaniu ze standardowym 30-dniowym terminem przewidzianym w p.p.s.a.).

Tym samym skoro odpis wyroku Sądu o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego doręczono pełnomocnikowi organu administracji publicznej w dniu (...) r. (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k. 55 akt sądowych.), to czternastodniowy termin na wywiedzenie od niego skargi kasacyjnej zgodnie z treścią 384 § 2 ustawy, upłynął w dniu (...) r. (wtorek) Wobec powyższego skargę kasacyjną nadaną w dniu (...) r. - jako wniesioną po terminie - należało odrzucić W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., na podstawie art. 178 w związku z art. 384 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112), orzekł jak w pkt I sentencji. Orzeczenie o kosztach oparto na art. 232 § 1 ust. 1 w zw. z art. 230 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.