Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989283

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 lutego 2009 r.
III SA/Wr 641/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sędziowie: NSA Józef Kremis, Asesor WSA Magdalena Jankowska-Szostak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 lutego 2009 r. sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie płatności do gruntów rolnych na rok (...) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.