III SA/Wr 61/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2522457

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2018 r. III SA/Wr 61/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sędziowie WSA: Anetta Chołuj, Tomasz Świetlikowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi "A" S.A. w R. na informację Zarządu Województwa D. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji pt. "(...)"

I.

uchyla zaskarżoną informację w całości;

II.

zasądza od Zarządu Województwa D. na rzecz strony skarżącej 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n.

Pismem z (...) listopada 2017 r., Zarząd Województwa D. - Urząd Marszałkowski Województwa D./Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych/Wydział Obszarów Wiejskich (dalej: Zarząd WD) poinformował "A" S.A. z/s w R. S. (dalej: spółka, skarżąca), że w odniesieniu do wniosku spółki o dofinansowanie, w ramach Działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", odmawia przyznania pomocy w kwocie wnioskowanej (82.431,54 zł) na realizację operacji pt.: "(...)". Jako podstawę prawną informacji wskazał art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 - dalej: ustawa wspierająca) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm. - dalej: ustawa o rozwoju). Zarząd WD uzasadniał, że zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 ustawy o rozwoju, Lokalna Grupa Działania (dalej: LGD) dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (dalej: LSR), wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. Podał, że - na mocy postanowień art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o rozwoju - przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c tej ustawy. Zważył, że - w myśl postanowień art. 21 ust. 4 ustawy - Rada Programowa LGD dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD spośród operacji, które są zgodne z LSR, a więc zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia i wysokościami limitów środków zaakceptowanych przez Zarząd WD w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej nr (...) (o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność), zawartej między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "(...)" a Województwem D. W ocenie Zarządu WD, analiza dokumentacji przedłożonej przez LGD wykazała, że Rada Programowa LGD naruszyła powyższy zapis wybierając wnioski podmiotów rybackich (o czym świadczy m.in. załącznik do protokołu z IX posiedzenia Rady Programowej LGD, wskazujący, jaki wskaźnik produktu miała realizować operacja - tj. przewidziany dla podmiotu rybackiego) zakładające tworzenie nowych miejsc pracy, podczas gdy ogłoszenie o naborze oraz harmonogram naborów wskazywały, że zakres tematyczny ogłoszonego naboru dotyczyć ma operacji polegających na wsparciu istniejących miejsc pracy. W skardze na informację Zarządu WD, zaskarżając tę informację w całości, spółka zarzuciła naruszenie przepisów:

I.

postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

1)

art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy wspierającej, poprzez brak rozpatrzenia całości materiału dowodowego w sprawie, w tym nieuwzględnienie treści dokumentów: Lokalnej Strategii Działania, umowy ramowej nr (...) wraz z załącznikiem nr 2, ogłoszenia o naborze nr (...), z których wynika, że zakres tematyczny w ramach naboru dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy;

2)

art. 16 ust. 1 ustawy wpierającej w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy o rozwoju, poprzez sporządzenie informacji o odmowie przyznania pomocy w sposób uniemożliwiający polemikę, tj. w sposób ogólny i lakoniczny, bez wskazania przyczyn odmowy udzielenia pomocy a także bez podania, że warunki do udzielenie wsparcia nie zostały spełnione; 3) art. 21 ust. 2 ustawy o rozwoju przez uznanie, że operacja spółki jest niezgodna z LSR, podczas gdy LGD stwierdziła zgodność operacji w tym zakresie, tj. operacja: zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników; jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o rozwoju oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju; jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o rozwoju; jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013;

4)

art. 21 ust. 4 ustawy o rozwoju poprzez uznanie, że Rada LGD dokonała wyboru operacji skarżącej, która jest niezgodna z LSR oraz nie została wybrana na podstawie kryteriów określonych w LSR;

II.

prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a to:

1)

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o rozwoju poprzez:

a)

odmowę przyznania przez Zarząd WD skarżącej pomocy, z uwagi na uchybienia dokonane przez LGD - Stowarzyszenie "(...)", tj., podmiot trzeci, przy czym operacja skarżącej została wybrana przez LGD do dofinansowania, czyli zostały spełnione warunki pomocy;

b)

uznanie przez Zarząd WD, że uchybienia, których dopuściła się LGD w trakcie naboru, stanowią podstawę do odmowy przyznania pomocy skarżącej, przy czym LGD nie dopuściła się tychże uchybień, w tym - w szczególności - uchybień proceduralnych, polegających na niezachowaniu bezstronności oraz wymaganego składu Rady LGD;

c)

odmowę przyznania pomocy, z uwagi na arbitralne przypisanie przez Zarząd WD, że operacja skarżącej nie mieści w zakresie tematycznym, tj. nie dotyczy wsparcia istniejących miejsc pracy, a jedynie tworzenia nowych miejsc pracy, przy czym - w treści wniosku o dofinansowanie - skarżąca nie sprecyzowała, czy operacja ma na celu wspieranie, czy tworzenie nowych miejsc pracy;

2)

§ 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", poprzez uznanie, że operacja nie mogła otrzymać dofinansowania, bowiem zakładała tworzenie nowych miejsc pracy, a nie wsparcie istniejących miejsc pracy, w konsekwencji uznając, że operacja zgłoszona przez skarżącą jest niezgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o rozwoju, podczas gdy pomoc jest przyznawana wówczas, gdy operacja polega na wsparciu lub tworzeniu miejsc pracy. Tak stawiając zarzutu, skarżąca wniosła o stwierdzenie bezskuteczności czynności Zarządu WD, polegającej na odmowie przyznania pomocy oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Skarżąca uzasadniła swoje stanowisko w sprawie. W odpowiedzi na skargę, Zarząd WD wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje. Skarga okazała się uzasadniona. Przepis art. 16 ust. 1 ustawy wspierającej stanowi, że: "W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy lub został wyczerpany limit środków, o którym mowa w art. 9 ust. 1, 2 lub 3, podmiot właściwy do przyznania danej pomocy informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy, podając przyczyny tej odmowy". Ust. 2 traktuje, że: "W przypadku odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)". Stosownie do art. 15 ust. 1 analizowanej ustawy, w postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie: stoi na straży praworządności (pkt 1), jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy (pkt 2). Zgodnie z art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt, interpretację, opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej albo stwierdza bezskuteczność czynności; przepis art. 145 § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio. W sprawach skarg na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, sąd może w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa (§ 2). W myśl art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o rozwoju, ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zawiera w szczególności wskazanie zakresu tematycznego operacji. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c (art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy). Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD spośród operacji, które są zgodne z LSR (art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy). Stosownie do brzmienia art. 23 ust. 3 analizowanej ustawy, jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o wsparcie o odmowie udzielenia tego wsparcia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI. Sąd stwierdza, że skarżona informacja o odmowie przyznania spółce pomocy, z uwagi na zbyt daleko idącą lakoniczność argumentacji jej uzasadnienia, uniemożliwiającą jej merytoryczną ocenę, winna być uchylona. Zdaniem Sądu, treść tej informacji nie podaje (nie wyjaśnia) wystarczająco przyczyn odmowy przyznania spółce spornej pomocy w kontekście zebranego w sprawie oraz przesłanego do Sądu wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę materiału dowodowego (przede wszystkim ogłoszenia o naborze wniosków). Powyższego nie zmienia fakt wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w innych pismach Zarządu WD (np. w piśmie z (...) listopada 2017 r., odpowiedzi na skargę). W opinii Sądu, zawarte w skarżonej informacji stwierdzenie Zarządu WD, że Rada Programowa LGD naruszyła zapis art. 21 ust. 4 ustawy o rozwoju, wybierając wnioski podmiotów rybackich zakładające tworzenie nowych miejsc pracy, podczas gdy ogłoszenie o naborze oraz harmonogram naborów wskazywały, że zakres tematyczny ogłoszonego naboru dotyczyć ma operacji polegających na wsparciu istniejących miejsc pracy, jest: po pierwsze, zbyt ogólne, tj. ocenia sposób wyboru przez ww. Radę wniosków jako takich (nie odnosi się wprost do zapisów wniosku skarżącej); po drugie - przede wszystkim, nie uzasadnia stanowiska organu w konfrontacji z treścią pozostałej dokumentacji związanej z naborem, z której nie wynika, że zakres tematyczny ogłoszonego naboru dotyczyć ma jedynie operacji polegających na wsparciu istniejących miejsc pracy. I tak, np. ogłoszenie o naborze nr (...) (pkt I i IV) stanowi, że - w ramach zakresu tematycznego operacji objętych wnioskami - wsparcie dotyczy zarówno operacji polegających na wsparciu istniejących miejsc pracy, jak i polegających na tworzeniu miejsc pracy. Zdaniem Sądu, skarżona informacja nie prezentuje toku rozumowania Zarządu WD, który doprowadził do konkluzji, że zakres tematyczny ogłoszonego naboru dotyczyć ma wyłącznie operacji polegających na wsparciu istniejących miejsc pracy. Powyższe stanowi, że Zarząd WD dopuścił się naruszenia regulacji art. 16 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy wspierającej w zw. z art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz art. 21 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 1, jak i art. 23 ust. 3 ustawy o rozwoju. Stwierdzone w sprawie naruszenia natury procesowej, jak i materialnej, tworzyły wystarczającą podstawę do uchylenia skarżonego aktu (informacji), bez konieczności dalszej oceny jego wartości prawnej (także w odniesieniu do zarzutów skargi). Ponownie załatwiając sprawę, Zarząd WD powinien ocenić jasno, rzetelnie i przejrzyście, czy wniosek skarżącej spełnia warunki do przyznania spornej pomocy. Z przedstawionych wyżej powodów, Sąd - na podstawie art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c/ p.p.s.a. - orzekł jak w pkt I sentencji wyroku. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 1 p.p.s.a. (pkt II sentencji wyroku).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.