III SA/Wr 580/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380696

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 października 2017 r. III SA/Wr 580/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) w K. na czynność Zarządu Województwa D. z dnia (...) 2017 r. nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę (...) (słownie: (...)) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 sierpnia 2017 r. (...) w K." (dalej jako "skarżąca" zamiennie "(...)") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na czynność Zarządu Województwa D., oznaczoną w sentencji postanowienia, w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z dnia 30 sierpnia 2017 r. - pismem z dnia 6 września 2017 r. - wezwano stronę skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem jej odrzucenia przez nadesłanie uchwały wyrażającej zgodę na umocowanie "A" Sp. z o.o. w K. do działania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi w imieniu (...) w K.".

Jednocześnie poinformowano skarżącą, iż przesłana przez nią do akt sprawy uchwała nr (...) z dnia (...) 2016 r. obejmuje udzielenie pełnomocnictwa, ale jedynie "do występowania w imieniu i na rzecz (...) przed jednostkami administracyjnymi (w tym także nieposiadającymi osobowości prawnej), organami administracji rządowej i samorządowej, oraz osobami fizycznymi celem uzyskania zezwoleń lub (i) pozwoleń nie zbędnych dla prawidłowego zarządzania mieniem (...)".

Opisane wyżej wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu 12 września 2017 r., a zatem zakreślony termin do usunięcia braku formalnego skargi upłynął wraz z dniem 19 września 2017 r. (tj. wtorek).

Odpowiadając na niniejsze wezwanie strona skarżąca nadała w dniu 20 września 2017 r. (data stempla pocztowego) przesyłkę pocztową zawierającą upoważnienie dla H. M. działającego w imieniu i na rzecz "A" Sp. z o.o. w K. do reprezentowania (...)" w K. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej p.p.s.a.) skarga musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez art. 46 p.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym oraz zawierać dodatkowe elementy określone w art. 57 § 1 pkt 1-3 p.p.s.a., przy czym - zgodnie z art. 29 p.p.s.a. - przedstawiciel ustawowy lub organ osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Jeżeli warunki formalne skargi nie zostaną spełnione, Sąd zobligowany jest w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. wezwać stronę skarżącą do uzupełnienia w terminie siedmiu dni stwierdzonych braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Co jednak istotne - niniejszy siedmiodniowy termin jest terminem ustawowym, który nie może być przedłużany ani skracany. W sytuacji więc, gdy strona w tym terminie nie usunie braków formalnych skargi Sąd zobligowany jest do jej odrzucenia.

Powyższa sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. W jej realiach, wbrew prawidłowemu i jednoznacznie sformułowanemu wezwaniu zawartemu w piśmie z dnia 6 września 2017 r., skarżąca nie uzupełniła w terminie braku formalnego skargi przez nadesłanie uchwały wyrażającej zgodę na umocowanie "A" Sp. z o.o. w K. do działania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi w imieniu (...) w K.". Zakreślony bowiem w wezwaniu ustawowy siedmiodniowy termin do uzupełnienia niniejszego braku upłynął wraz z dniem 19 września 2017 r. (tj. wtorek). Tym samym nadanie w dniu 20 września 2017 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przesyłki zawierającej upoważnienie dla H. M. działającego w imieniu i na rzecz "A" Sp. z o.o. w K. do reprezentowania (...) w K." przed tut. Sądem nastąpiło z uchybieniem terminu i stanowiło czynność bezskuteczną.

W rezultacie powyższego, niniejsza skarga podlegała odrzuceniu, co też orzeczono w sentencji postanowienia, kierując się dyspozycją z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.