Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679299

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2015 r.
III SA/Wr 572/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, skargi kasacyjnej "A" Sp z.o.o. w B. P., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wr 572/14, w sprawie ze skargi "A" Sp z.o.o. w B. P., na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W., z dnia (...) czerwca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wr 572/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę strony skarżącej na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) czerwca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie.

Pismem z dnia (...) stycznia 2015 r. strona skarżąca - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - wywiodła od tego orzeczenia skargę kasacyjną.

Zarządzeniami z dnia (...) lutego 2015 r. Przewodniczący Wydziału III wezwał pełnomocnika strony skarżącej odpowiednio do uzupełnienia braku formalnego wniesionej skargi kasacyjnej, poprzez nadesłanie kopii odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego strony skarżącej, poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 p.p.s.a.).

Zarządzenia, o których mowa, zostały skutecznie doręczone w dniu (...) lutego 2015 r. (k. 83 akt sądowych). Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił - w wyznaczonym przez Sąd terminie - braków skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej w dalszych wywodach jako "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do treści art. 17 8 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z akt sprawy bezspornie wynika, iż strona skarżąca - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - choć została skutecznie wezwana do usunięcia braków wniesionej skargi kasacyjnej, poprzez nadesłanie kopii odpisu pełnego z KRS, poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz poprzez uiszczenie wpisu, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, braków tych nie uzupełniła. Tym samym strona skarżąca uniemożliwiła Sądowi nadanie tej skardze kasacyjnej prawidłowego biegu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - na podstawie art. 178 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.