Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679165

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 marca 2015 r.
III SA/Wr 562/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu, w dniu 17 marca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, skargi kasacyjnej "A" Sp.z.o.o. w B., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wr 562/14, w sprawie ze skargi "A" Sp.z.o.o. w B., na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W., z dnia (...) czerwca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie, postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wr 562/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę strony skarżącej na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu z dnia (...) czerwca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie.

Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. strona skarżąca - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - wywiodła od tego orzeczenia skargę kasacyjną.

Zarządzeniami z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący Wydziału III wezwał pełnomocnika strony skarżącej - odpowiednio - do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi kasacyjnej, poprzez nadesłanie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami kopii odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego strony skarżącej oraz do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 p.p.s.a.).

Zarządzenia, o których mowa, zostały skutecznie doręczone w dniu 10 lutego 2015 r. (k. 82 akt sądowych). Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił - w wyznaczonym przez Sąd terminie - braków skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej w dalszych wywodach jako "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do treści art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z akt sprawy bezspornie wynika, iż strona skarżąca - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - choć została skutecznie wezwana do usunięcia braków wniesionej skargi kasacyjnej (poprzez nadesłanie oryginału lub kopii odpisu pełnego z KRS, poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz poprzez uiszczenie wpisu), w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, braków tych nie uzupełniła. Tym samym strona skarżąca uniemożliwiła Sądowi nadanie skardze kasacyjnej prawidłowego biegu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - na podstawie art. 178 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.