Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2017 r.
III SA/Wr 53/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wrocław, dnia 23 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału III zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2017 r. wezwał "A" sp. z o.o. w W. (dalej jako spółka), do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...), w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi spółki w dniu 31 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) opłatę sądową (wpis) należy uiścić przy wnoszeniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W myśl o art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., skarga jest pismem podlegającym opłacie. Z kolei na podstawie art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. stwierdzić należy, że sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

W przypadku, gdy nie został uiszczony odpowiedni wpis, przewodniczący, działając na podstawie art. 220 § 1 zdanie 2 w zw. z § 3 p.p.s.a., wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił od tej skargi wpis, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzuceniem skargi przez sąd.

Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a., oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. I tak na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli jego początkiem jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Z akt sprawy wynika, że odpis zarządzenia w przedmiocie opłaty został skutecznie doręczony pełnomocnikowi spółki w dniu 31 stycznia 2017 r.

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem w dniu 6 lutego 2017 r. (wtorek).

W tak zakreślonym terminie spółka nie uiściła należnego wpisu od skargi, wobec czego, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.