III SA/Wr 497/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414556

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 września 2017 r. III SA/Wr 497/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sędziowie WSA: Maciej Guziński (spr.), Asesor Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w P. na czynność Zarządu Województwa D. z dnia (...) 2017 r. Nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu

I.

stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny;

II.

przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Zarząd Województwa D.;

III.

zasądza od Zarządu Województwa D. na rzecz strony skarżącej kwotę (...) (słownie:(...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Rozstrzygnięciem protestu z (...) 2017 r. ((...)), na podstawie art. 125 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie nr 1303/2013) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 oraz art. 55 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217; dalej: ustawa; u.p.s.f.), po rozpoznaniu protestu - Centrum Wspierania Innowacji "A" Sp. z o.o. (dalej: wnioskodawca; strona; strona skarżąca), od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu nr (...) pn.: "(...)", Zarząd Województwa D. pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa D. na lata 2014-2020 (IZ), nie uwzględnił protestu.

Rozstrzygniecie podjęto w następującym stanie faktycznym.

Pismem Dyrektora D. Instytucji Pośredniczącej z dnia (...).2017 r. (znak:(...)), poinformowano wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny formalnej projektu (nr (...)) pn.: "(...)", z powodu niespełnienia obligatoryjnego kryterium formalnego zawartego w Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO W (...), tj. "Kwalifikowalność typu projektu." Projekt nie jest zgodny z typem projektów wskazanym w regulaminie danego konkursu.

W uzasadnieniu wskazano, że projekt w istocie jest formą sfinansowania ze środków publicznych budynku, który w istocie jest przeznaczony do innych celów niż jest to określone celem konkursu. W wyniku projektu powstanie budynek o powierzchni (...) m2 i wartości wsparcia publicznego ca. (...) mln. zł. Natomiast wskaźnik, który ma obrazować cel oraz efekt projektu jest określony na poziomie (...) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. W takim przypadku wsparcie publiczne sięga kwoty ca. (...) tys. zł wyłącznie po to by stworzyć przestrzeń biurową dla jednoosobowej firmy wyposażonej w jedno biurko. Wnioskodawca nie wyjaśnił dlaczego zaplanował wskaźnik tylko na poziomie (...) wspartych firm.

Podniesiono, że projekt dotyczy stworzenia komercyjnego biurowca jakich w ostatnim czasie powstaje we Wrocławiu znacząca ilość, w związku z rosnącym popytem generowanym przez duże zagraniczne korporacje. Brak jest uzasadnienia wsparcia publicznego na w pełni rozwiniętym i konkurencyjnym rynku. Dofinansowanie publiczne byłoby uznane jako nieuzasadniona interwencja na rynku.

Wskazano w uzasadnieniu, że projekt zawiera znikomy komponent o wartości brutto (...) tys. zł w projekcie o wartości (...) mln. zł, w postaci dwunastu zestawów w cenie (...) zł netto do prowadzenia "usług ocen sensorycznych". Nie wyjaśniono przy czym dlaczego potrzeba konkretnie "12 zestawów", a w istocie 13" tabletów (bez wspomnienia np. o oprogramowaniu laboratoryjnym), a nie zaplanowano innego wyposażenia laboratoryjnego. Podniesiono w tym zakresie, że jak wynika z literatury przedmiotu dostępnej w domenie publicznej do obsługi laboratorium potrzebny przeszkolony zespół osób odpowiednio przygotowany do stosowanej metodyki (6-12 oceniających ekspertów) - brak jest zaplanowania takiego zespołu we wniosku zarówno w zakresie zatrudnienia jak i osób umożliwiających realizację projektu. Wnioskodawca deklaruje, że w dziale B+R będzie pracował 1 pracownik (pkt M.2,4 wniosku) natomiast nie będzie to pracownik naukowo - badawczy (pkt M.2.5 wniosku). Dlatego uznać należy, że wydatek ten jest skierowany wyłącznie na udowodnienie "badawczo - naukowego" charakteru projektu tj. "spełnianie wymogów unijnych" celem wykazania zasadności udzielenia dofinansowania.

W proteście wnioskodawca podniósł, że oceniający powołali się na wartość wskaźnika rezultatu projektu. Kwestionują jego wartość w kontekście zgodności z typem projektu, gdy tymczasem zgodnie z Regulaminem Konkursu wielkość wskaźnika została pozytywnie oceniona na etapie oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...), w ramach kryterium: Poprawność doboru wskaźników. Podniósł, że podejście do analizy celu i efektu projektu opiera jedynie na prostej kalkulacji, podziału (...) mln. zł na (...) firm. Natomiast planowany wskaźnik rezultatu -(...) firm, dotyczy efektu w pierwszy roku funkcjonowania inkubatora.

Wskazano, że projekt nie dotyczy tworzenia infrastruktury badawczo - naukowej lecz dotyczy inkubatora przedsiębiorczości gdzie planowane do utworzenia laboratorium nie służy działalności B+R wnioskodawcy, lecz jest to infrastruktura wykorzystywana przez firmy inkubowane. Wskazane we wniosku o dofinansowanie zatrudnienie jednego pracownika w dziale B+R nie dotyczy pracownika zatrudnionego w inkubatorze we W. Taki pracownik jest zatrudniony w dziale B+R w W. w ramach funkcjonującego klastra spożywczego (...). Podniesiono, ze wnioskodawca udostępni posiadaną bazę laboratoryjno - badawczą, znajdującą się w Warszawie oraz pakiet świadczonych w niej usług dla firm inkubowanych.

Dalej wskazano, że stwierdzenie braku potrzeby tworzenia laboratorium sensorycznego oraz kwestie związane z zatrudnieniem powinny być ocenione dopiero na etapie oceny merytorycznej po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją przez biegłego Eksperta w ramach kryterium m.in. "Zasadność i adekwatność wydatków" i " Struktura organizacyjna/potencjał administracyjny".

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu w pierwszej kolejności Instytucja Zarządzająca odniosła się do aspektu proceduralnego, dotyczącego zgodności dokonanej oceny projektu z obowiązującą procedurą w zakresie negatywnie ocenionego kryterium oceny formalnej: Kwalifikowalność typu projektu.

Podniosła, w tym zakresie, że ocena formalna wniosku o dofinansowanie dokonana została przez dwie niezależne osoby i zatwierdzona przez kierownika Wydziału Kontraktacji w (...) IP. W jej wyniku stwierdzono niespełnienie kryterium formalnego obligatoryjnego bez możliwości dokonania korekty - nr 6: Kwalifikowalność typu projektu, w związku z czym przedmiotowy wniosek został oceniony negatywnie i projekt został odrzucony z dalszego procesu ubiegania się o dofinansowanie.

Zdaniem IZ.RPO W (...) ocena formalna dokonana została przez ekspertów w sposób rzetelny i obiektywny. Została ona przeprowadzona w sposób prawidłowy, przy zachowaniu zasady "dwóch par oczu".

W zakresie aspektu merytorycznego kryterium: Kwalifikowalność typu projektu, w uzasadnieniu rozstrzygnięcia zaprezentowano w pierwszej kolejności stanowisko oceniających projekt.

Następnie odniesiono się do zarzutu, że ocena kryterium została dokonana na podstawie wartości wskaźnika, który została oceniona pozytywnie na etapie oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...). IZ podniosła w tym zakresie, że w trakcie oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...) pod kątem spełnienia kryterium "Poprawność doboru wskaźników" zweryfikowano, że wybrane wskaźniki odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, którym jest budowa Infrastruktury dla (...) przedsiębiorców i kryterium zostało ocenione pozytywnie. Ocena dokonana przez (...) IP natomiast odnosi informację o wspartych (...) przedsiębiorstwach do innego kryterium oceny (typ projektu), w ramach której wzięto pod uwagę aspekty takie jak powierzchnia obiektu będącego przedmiotem wsparcia oraz wartość dofinansowania.

Następnie odniesiono się do wyjaśnienia wnioskodawcy, że wskaźnik 26 przedsiębiorców ustalono w oparciu o analizę popytu, w tym badanie ankietowe oraz analizę konkurencji, że obrazuje on liczbę firm zainkubowanych jedynie w pierwszym roku po realizacji projektu, a w dłuższym horyzoncie czasowym liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe będzie wyższa niż zakładana ilość (...).

IZ podniosła, w tym zakresie, że powyższe uzasadnia w pewien sposób przyjętą wartość wskaźnika, jednak nie uzasadnia przyjętej wielkości powierzchni oraz wartości dofinansowania. Wnioskodawca nie wskazał ilu przedsiębiorców będzie korzystało z infrastruktury w kolejnych latach działania inkubatora, choćby po to tylko by uzasadnić poziom powierzchni oraz wysokość wydatków, która jak wskazano w piśmie (...) IP pozostaje na poziomie ok. (...) tys. zł na jedną firmę. Wnioskodawca planuje stworzenie powierzchni dla młodych firm, w których zatrudnienie z reguły jest na bardzo niskim poziomie, więc przyjęte (...) m2 dla (...) "młodych podmiotów" to wartość znacznie przeszacowana. Podniesiono, że zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji konkursowej, planowanych jest utworzenie około (...) biur w trzech segmentach biurowca. Nawet przy założeniu, że każda z (...) inkubowanych firm będzie wynajmowała po 2-3 biura, całość ostatecznie i tak przeszacowano dwukrotnie. Przedstawione przez wnioskodawcę wyjaśnienia nie mogą stanowić podstawy do uznania, że przyjęta wartość wskaźnika powoduje, że projekt dotyczy stworzenia inkubatora przedsiębiorczości, w którym ma być wspartych (...) przedsiębiorstw, a nie stworzenia komercyjnego biurowca.

Dalej w uzasadnieniu, w zakresie sposób wykorzystania całego budynku i wszystkich jego pomieszczeń na rzecz inkubacji w zgodzie z Regulaminem Konkursu, IZ podniosła, że stwierdzania wnioskodawcy nie zostało poparte żadnymi konkretnymi zapisami Strategii. Sposób wykorzystania, zaprezentowany w tabeli 6.6.2 Strategii, odnosi się w zasadzie tylko do wskazania poszczególnych pięter i określenia ilości biur oraz pomieszczeń dodatkowych w każdym z segmentów planowanego biurowca. Ponadto, przeprowadzona przez wnioskodawcę analiza infrastruktury przeznaczonej na inkubację firm na terenie Gminy W. nie wziął pod uwagę choćby takich podmiotów jak Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii W. Parku Technologicznego, który ma w swojej ofercie wynajem powierzchni biurowej i produkcyjnej, dostęp do laboratoriów oraz zaplecza konferencyjnego a także organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i in.

Odnośnie tworzenia infrastruktury badawczo-naukowej, IZ podniosła, że mimo zapewnienia wnioskodawcy, że projekt nie dotyczy infrastruktury badawczo-rozwojowej, że jest to element dodatkowy, to jednak zapisy Strategii mocno podkreślają oferowanie w ramach inkubatora usług laboratorium sensorycznego dla MSP w zakresie oceny "produktów żywnościowych za pomocą jednego lub kilku zmysłów", co ma odniesienie do zgodności projektu z inteligentnymi specjalizacjami regionu (żywność wysokiej jakości).

Podniesiono w tym miejscu, że oceniający nie zanegowali projektu z powodu braku jego związku z infrastrukturą badawczo - rozwojową, wskazali jedynie, że wydatek ma na celu podkreślenie badawczo-naukowego charakteru projektu w celu wykazania zasadności udzielenia wsparcia finansowego ze środków unijnych. W mniemaniu IZ RPO, brak wskazania w dokumentacji aplikacyjnej zamiaru stworzenia laboratorium sensorycznego, świadczyłoby stricte o stworzeniu infrastruktury pod działalność dotyczącą najmu powierzchni biurowych. Zapisy wniosku oraz dołączonej do niego Strategii Wykorzystania Infrastruktury w sposób lakoniczny odnoszą się do planowanego do stworzenia laboratorium sensorycznego, zaledwie wspominając, że jest ono planowane do stworzenia, zaś elementem wyposażenia laboratorium będzie zabudowa meblowa (12 boksów), krzesła obrotowe oraz zestaw elektroniczny (monitor dotykowy wraz z zintegrowanym oprogramowaniem).

Dlatego, zdaniem IZ, planowane do stworzenia laboratorium sensoryczne ma na celu uwiarygodnienie zgodności projektu z RSI, wykazanie zasadności udzielenia dofinansowania. Zważywszy na to, że laboratoria sensoryczne, to nie tylko pomieszczenie ze stanowiskami i zestawem elektronicznym, a miejsca, w których aby uzyskać poprawne i powtarzalne wyniki, zapewnione są także odpowiednie warunki fizyczne (takie jak: określona, stała temperatura, wilgotność względna, wymiana powietrza, oświetlenie), wyeliminowane czynniki rozpraszające (np. hałas, rozmowy, obce zapachy) i najczęściej składa się z pomieszczenia do przeprowadzania ocen (z indywidualnymi stanowiskami roboczymi, oddzielonymi przegrodami, które umożliwiają samodzielną, niezakłóconą wpływami postronnymi ocenę) i części przeznaczonej do przygotowywania próbek (obok pomieszczenia do przeprowadzania ocen, wyposażona w sprzęty potrzebne do przygotowywania badanych produktów).

Wskazano, że oprócz laboratorium sensorycznego i możliwości skorzystania z usług warszawskiego zaplecza laboratoryjnego, wnioskodawca nie oferuje innej infrastruktury przeznaczonej dla MŚP specjalizujących się w tworzeniu żywności wysokiej jakości (żywności funkcjonalnej).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego strona skarżąca rozstrzygnięciu protestu zarzuciła:

I. Przeprowadzenie oceny projektu w sposób naruszający prawo, tj. niezgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, poprzez dokonanie oceny wniosku w sposób nierzetelny, nieobiektywny oraz stronniczy - co w konsekwencji spowodowało negatywną ocenę projektu, poprzez jego ocenę jako niezgodnego z kryterium nr 6 "Kwalifikowalność typu projektu";

II. Przeprowadzenie oceny projektu w sposób naruszający prawo tj. niezgodnie z treścią art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., poprzez dokonanie oceny wniosku w sposób sprzeczny z obowiązującymi kryteriami wyboru projektów i Regulaminem Konkursu - co w konsekwencji spowodowało negatywną ocenę projektu, poprzez jego ocenę jako niezgodnego z kryterium nr 6 "Kwalifikowalność typu projektu";

III. Przeprowadzenie oceny projektu w sposób naruszający prawo tj. niezgodnie z treścią art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., poprzez dokonanie oceny wniosku pod względem uwarunkowań rynku lokalnego w zakresie potrzeb inkubowania przedsiębiorczości, jak również pod względem racjonalności gospodarczej - w braku danych powszechnie dostępnych w tym przedmiocie - bez opinii ekspertów z danej dziedziny - co w konsekwencji spowodowało negatywną ocenę projektu, poprzez jego ocenę jako niezgodnego z kryterium nr 6 "Kwalifikowalność typu projektu";

Wniosła o:

I. Uwzględnienie skargi i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez D.Instytucję Pośredniczącą;

ewentualnie o:

II. Uwzględnienie skargi i uchylenie informacji Zarządu Województwa D. z dnia (...) 2017 r. w sprawie (...) o nieuwzględnieniu protestu wnioskodawcy złożonego w dniu (...) 2017 r. oraz uchylenie poprzedzającej ją informacji D. Instytucji Pośredniczącej z dnia (...) 2017 r. o negatywnej ocenie wniosku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez D. Instytucję Pośredniczącą.

W uzasadnieniu podniesiono, że negatywna ocena został zakwestionowana w proteście wnioskodawcy. Wskazano tam dowody i przedstawiono przeciwną temu argumentację. Pomimo powyższego, rozstrzygnięcie protestu podtrzymuje ocenę, że projekt nie spełnia kryterium oceny formalnej. Rozstrzygnięcie protestu jest błędne.

Wskazano w uzasadnieniu, że jedynym kryterium do którego odniósł się (...) IP oraz IZ, które ich zdaniem nie zostało spełnione, jest kryterium: Kwalifikowalność typu projektu. Podniesiono, że ocena formalna projektu w tym zakresie nie została dokonana zgodnie z Regulaminem Konkursu - w oparciu o "Kryteria wyboru projektów w ramach RPO W (...) 2014-2020", zatwierdzone Uchwałą Nr 38/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa D. 2014-2020 z 9 czerwiec 2016 r., Kryteria dla Działania 1.3, Podziałania 1.3.2, Schematu 1.3 A oraz Schematu 1.3 B, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Wskazano, że w ramach kryterium: Kwalifikowalność typu projektu (załącznika nr 2 do Regulaminu) - powinno być sprawdzane, czy projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w regulaminie tego konkursu. Z kolei typy projektów wg Ogłoszenia o konkursie brzmią następująco: Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.) - wnioskowany projekt dotyczy budowy Inkubatora Przedsiębiorczości.

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury - wnioskowany projekt dotyczy zakupu ww. elementów planowanego do utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.

Natomiast zgodnie z SZOOP RPO W (...) 2014 - 2020 Inkubator Przedsiębiorczości to - instrument wsparcia powstawania i rozwoju początkujących przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MSP). Głównym jego celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego. Inkubator to określona przestrzeń: z reguły w formie szeregu pomieszczeń przygotowanych do podejmowania w nich działalności produkcyjnej lub usługowej, na ulgowych warunkach finansowych dla potencjalnych przedsiębiorców z dobrze przygotowanym i zaakceptowanym biznesplanem nowego przedsięwzięcia.

MŚP zlokalizowane w inkubatorze mogą też obniżyć koszty dzięki wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych i sali konferencyjnej oraz z wspólnej obsługi administracyjno-księgowej. Inkubator jest narzędziem pobudzania aktywności ekonomicznej w słabiej rozwiniętych regionach.

Wskazano, że w tym kontekście, że przedmiotowy projekt dotyczy inkubatora przedsiębiorczości ponieważ:

1. Głównym jego celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego - projekt jest skierowany do MŚP, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub są we wczesnej fazie rozwojowej.

Przedmiotem projektu jest określona przestrzeń w formie szeregu pomieszczeń przygotowanych do podejmowania w nich działalności produkcyjnej lub usługowej.

Funkcjonowanie MSP w inkubatorze odbywać się będzie na ulgowych warunkach finansowych dla potencjalnych przedsiębiorców z dobrze przygotowanym i zaakceptowanym biznesplanem nowego przedsięwzięcia.

MSP zlokalizowane w inkubatorze mogą też obniżyć koszty dzięki wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych i sali konferencyjnej oraz z wspólnej obsługi administracyjno-księgowej.

Planowana do wytworzenia w wyniku realizacji projektu infrastruktura spełnia więc wszystkie wymagania wskazane w definicji inkubatora przedsiębiorczości, dlatego należy bezsprzecznie uznać, iż jest ona w istocie inkubatorem przedsiębiorczości, a w konsekwencji projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w Regulaminie Konkursu.

W ocenie skarżącego (...) IP, a w ślad za nim IZ, niezasadnie zakwestionowały zgodność typu projektu z ogłaszanym Konkursem, nie na podstawie analizy zakresu projektu oraz przeznaczenia tworzonej infrastruktury, lecz na podstawie wartości wskaźnika rezultatu "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - (...) przedsiębiorstw". Wskazano, że w kryterium: Kwalifikowalności typu projektu, ocenie podlega zgodność typu projektu z definicją Inkubatora Przedsiębiorczości wskazaną w SZOP RPO W (...) 2014 - 2020. Natomiast obie instytucje oceniające podniosły w uzasadnieniu oceny argumenty bez związku z tym kryterium.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wielkość tego wskaźnika została oceniona pozytywnie na etapie oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...), w ramach kryterium "Poprawność doboru wskaźników". W ramach tego kryterium oceniono pozytywnie, że wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone).

Odnośnie nasycenia rynku w instytucje wspierające przedsiębiorczość podniesiono w skardze, że inkubatory przedsiębiorczości działające w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, nie stanowią infrastruktury odpowiadającej projektowanej przez wnioskodawcę. Bowiem ich funkcjonowanie jest powiązane z uczelnią, przy której powstają. Ideą wyróżniająca projektowany Inkubator Przedsiębiorczości od akademickich inkubatorów przedsiębiorczości jest stworzenie nieruchomości, na bazie której możliwy będzie kompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości - wsparcie od momentu powstania pomysłu aż do momentu uzyskania stabilności rynkowej.

W skardze podniesiono, że nieuprawnione jest stwierdzenie ocenianych, iż projekt dotyczy stworzenia komercyjnego biurowca we W. W Strategii Wykorzystania Infrastruktury wyczerpująco przedstawiono sposób wykorzystania całego budynku i wszystkich jego pomieszczeń na rzecz inkubacji przedsiębiorczości. Opisano w sposób wyczerpujący ofertę Inkubatora w rozdziale Strategii Wykorzystania Infrastruktury pkt 6.10. W tejże Strategii oprócz wynajmu powierzchni założono szereg usług wspomagających funkcjonowanie firm inkubowanych na rynku opisanych właśnie w jej pkt 6. 10.

Odnośnie kwestii związanych z stworzeniem laboratorium podniesiono, że wnioskodawca zaplanował, iż nowe produkty spożywcze będą tworzone wyłącznie przez naukowców pracujących w laboratorium wnioskodawcy zlokalizowanym w Warszawie lub przy ich istotnym udziale, a następnie oceniane sensorycznie we Wrocławiu, gdzie swoją siedzibę będą miały firmy inkubowane.

Wskazano, że wnioskodawca przeznaczył na laboratorium sensoryczne dwa pomieszczenia, każde o powierzchni (...) mkw. Powierzchnia ta jest wystarczająca dla urządzenia laboratorium sensorycznego, w którym produkty będą przygotowywane do oceny i oceniane przez 12 specjalistów od sensoryki. Wnioskodawca założył zakup mebli i krzeseł przeznaczonych do stworzenia 12 stanowisk za kwotę (...) zł netto oraz 12 zestawów elektronicznych za kwotę (...) zł netto pozwalających specjalistom na wprowadzanie wyników oceny. Podniesiono, że wysokość tych wydatków oszacowano w oparciu o aktualne ceny producentów branżowych - przeanalizowano wstępnie ceny dostawców na podstawie katalogów oraz wstępnie uzyskanych ofert. Wskazano, że wnioskodawca realizował jako komplementarny projekt pn. "(...)'", polegający na budowie infrastruktury wraz z wyposażeniem obiektu w zaplecze laboratoryjne, w związku z czym posiadając doświadczenie w realizacji takich projektów inwestycyjnych, obie wyceny są adekwatne do potrzeb realizacji przedmiotowego projektu.

Natomiast odpowiednia temperatura, wilgotność i wymiana powietrza zostanie zapewniona poprzez urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, których koszt zakupu został ujęty, zgodnie z zasadami księgowości, w kosztach ogólnobudowlanych, jako elementy trwale związane z budynkiem. Tak samo uwzględnione zostały koszty zakupu oświetlania, które również zaplanowano w zakresie kategorii wydatków pn. Instalacja oświetleniowa. Drzwi będą oddzielać pomieszczenia od siebie nawzajem oraz od pozostałych pomieszczeń budynku inkubatora co pozwoli na wyeliminowanie czynników rozpraszających. Co więcej indywidualne boksy zakupione w ramach dwóch zestawów meblowych, każdy po 6 stanowisk, pozwolą na niezakłóconą pracę ekspertów do spraw sensoryki. Przy planowaniu pomieszczeń laboratorium i ich wyposażenia, wnioskodawca wzorował się na pracowni sensorycznej działającej w jednej z polskich uczelni wyższych.

Podniesiono, że największe koszty stworzenia laboratorium sensorycznego ukryte są w szkoleniach dla specjalistów do spraw sensoryki oraz akredytacji laboratorium. Wnioskodawca zamierza ponieść te koszty ze środków własnych, gdyż przedmiotem niniejszego konkursu jest utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (ze względu na powyższy typ projektu Wnioskodawca nie mógł ich uwzględnić).

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontroli sądów administracyjnych podlegają akty wymienione w art. 3 § 2. Według art. 3 § 3, sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.: dalej: ustawa; u.p.s.f..), w przypadku nieuwzględnienia protestu, wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a.

W myśl art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647, z późn. zm., sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 ustawy ustrojowej).

Do kryterium legalności nawiązał zresztą ustawodawca również w art. 61 ust. 8 pkt 1 u.p.s.f., skoro w przepisie tym nakazał sądom uwzględnienie skargi, w wypadku stwierdzenia, że ocena konkretnego projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, z jednoczesnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą (lub - pośredniczącą). A contrario, jeśli ocenę przeprowadzono zgodnie z prawem, skarga podlega oddaleniu, stosownie do art. 61 ust. 8 pkt 2 u.p.s.f.

W przepisach samej ustawy (u.p.s.f.) przewidziano kilka rozwiązań autonomicznych, regulujących wybrane zagadnienia procesowe, w tym także kierunki rozstrzygnięć, jakie może podjąć sąd, załatwiając skargę (art. 61 ust. 8 u.p.s.f.). Natomiast w zakresie nieuregulowanym w ustawie, w postępowaniu sądowoadministracyjnym odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy p.p.s.a. (określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem jednak: art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, art. 146, art. 150 i art. 152 p.p.s.a. (art. 64 u.p.s.f.).

Dokonując kontroli w tak zakreślonych granicach, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że ocena wniosku o dofinansowanie przedstawionego przez stronę przeprowadzona została w sposób naruszający prawa i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, w związku z czym były podstawy do uwzględnienia skargi.

Przedmiotem rozpoznania w sprawie, jest ocena wniosku o dofinansowanie projektu nr (...) pn.: "(...)", złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D. 2014-2020, Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości -(...)(...), Schemat: 1.3. B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

Stosownie do Regulaminu Konkursu obowiązującego w ramach przedmiotowego schematu 1.3 B, ocena przedmiotowego wniosku dokonywana jest w oparciu o "Kryteria wyboru projektów w ramach RPO W (...) 2014-2020" (będące załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu), zatwierdzonego uchwałą nr 38/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa D.

Sporną w sprawie, jest kwestia oceny spełnienia kryterium formalnego ogólnego pn. "Kwalifikowalność typu projektu", czyli zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu, sprawdzanie - czy projekt jest zgodny z typem projektów wskazanych w regulaminie danego konkursu. Jest to kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne do możliwości otrzymania dofinansowania). Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Brak jest możliwości jego korekty.

Istotne w sprawie jest więc, czy projekt będący przedmiotem oceny jest zgodny z typem projektów wskazanych w Regulaminie Konkursu do dofinasowania.

W obowiązującym w sprawie Regulamine Konkursu w punkcie 4: Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu, zapisano:

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty w dwóch schematach: 1.3 A i 1.3 B.

W schemacie 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców: w zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Zapisano, że wsparcie projektów (schemat: 1.3 B) będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;

- działalność IOB (Instytucja Otoczenia Biznesu) wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;

- wnioskodawca dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury;

- przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;

- przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu.

Wskazano, że dla obszarów inteligentnej specjalizacji D. S. należy min.: żywność wysokiej jakości.

Dodatkowo postanowiono w Regulaminie w punkcie 5, że:

1). Rezultatem bezpośrednim projektu będzie - liczba mały i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze.

2). Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowania strategię wykorzystania infrastruktury, odnoszącą się do następujących kwestii:

- czy projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;

- czy realizacja projektu znajduje uzasadnienie w wynikach przedstawionej przez wnioskodawcę analizy popytu na infrastrukturę odpowiadającą zakresem projektowanej;

- czy projekt nie powiela istniejącej infrastruktury o podobnych parametrach, dostępnych na obszarze danej gminy (czy jej limit został wyczerpany) jest na wyczerpaniu;

- w jak sposób działalność na rzecz MŚP prowadzona w infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu (RSI)

- czy wnioskodawca opracował strategię biznesową (w tym plan wykorzystania infrastruktury ze wskazaniem zakresu świadczonych usług i ich odbiorców, opis istniejącej konkurencji itp.).

Powyżej wskazane zapisy Regulaminu Konkursu kwalifikują (określają) typ projektu podlegających dofinansowaniu, oraz warunki uzyskania dla tego typu projektu dofinansowania.

W tym zakresie z powyżej regulacji wynika, że w ramach schematu 1.3 B przedmiotem konkursu (typem projektu kwalifikowanym do dofinasowaniu) może być tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w postaci budowy inkubatora przedsiębiorczości, wraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości.

Wynika, że uzyskanie dofinansowania dla takiego projektu jest uzależnione do spełnienia określonych warunków, takich jak:

- zgodność projekt ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;

- wpisania działalność IOB w inteligentne specjalizacje regionu;

- dysponowania przez wnioskodawcę strategią /planem wykorzystania infrastruktury;

- współfinansowania przedsięwzięcia ze źródeł prywatnych;

- nie powielanie przez przedsięwzięcie dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany /jest na wyczerpaniu.

Ponadto wymaga dołączania do wniosku o dofinansowania strategii wykorzystania infrastruktury, w zakresie następujących kwestii:

- czy projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;

- czy realizacja projektu znajduje uzasadnienie w wynikach przedstawionej przez wnioskodawcę analizy popytu na infrastrukturę odpowiadającą zakresem projektowanej;

- czy projekt nie powiela istniejącej infrastruktury o podobnych parametrach, dostępnych na obszarze danej gminy /czy jej limit został wyczerpany /jest na wyczerpaniu;

- jak sposób działalność na rzecz MŚP prowadzona w infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu (RSI)

- czy wnioskodawca opracował strategię biznesową (w tym plan wykorzystania infrastruktury ze wskazaniem zakresu świadczonych usług i ich odbiorców, opis istniejącej konkurencji itp.).

Tym samym, warunkiem prawidłowej oceny spełnienia kryterium: Kwalifikowalność typu projektu, jest więc sprawdzenie, czy objęty wnioskiem w sprawie projekt odpowiada powyższymi ustaleniami wynikającymi z Regulaminu. Odnośnie: przedmiotu konkursu (tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców); warunków dofinasowania. Uznanie prawidłowości dokonanej oceny przedmiotowego kryterium wymaga więc wyjaśnienia, czy w sprawie mamy do czynienia z oceną tego kryterium: Kwalifikowalność typu projektu, zgodnie z powyżej wskazanymi wymogami.

W tym zakresie strona skarżąca podnosi, że przedmiotowy projekt dotyczy inkubatora przedsiębiorczości ponieważ:

1. Głównym jego celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego - projekt jest skierowany do MŚP, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub są we wczesnej fazie rozwojowej.

2. Przedmiotem projektu jest określona przestrzeń w formie szeregu pomieszczeń przygotowanych do podejmowania w nich działalności produkcyjnej lub usługowej.

3. Funkcjonowanie MSP w inkubatorze odbywać się będzie na ulgowych warunkach finansowych dla potencjalnych przedsiębiorców z dobrze przygotowanym i zaakceptowanym biznesplanem nowego przedsięwzięcia.

4. MŚP zlokalizowane w inkubatorze mogą też obniżyć koszty dzięki wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych i sali konferencyjnej oraz z wspólnej obsługi administracyjno-księgowej.

Podkreśla, że skoro planowana do wytworzenia w wyniku realizacji projektu infrastruktura spełnia wszystkie wymagania wskazane w definicji inkubatora przedsiębiorczości, Regulaminie Konkursu, to należy bezsprzecznie uznać, iż jest ona w istocie inkubatorem przedsiębiorczości, a w konsekwencji, że projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w Regulaminie Konkursu.

Natomiast Instytucji Zarządzającej podnosi, że budowana infrastruktura nie służy celom zgodnie z definicją inkubatora przedsiębiorczości i warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej, że cel projektu jest inny niż ten przedstawiony przez wnioskodawcę. Zatem projekt nie jest zgodny z typem projektów wskazanym w regulaminie danego konkursu. Powyższe oparto na ustaleniu, że w konsekwencji realizacji projektu powstanie budynek o powierzchni (...) m2 i wartości wsparcia publicznego ca. (...) mln zł, natomiast wskaźnik, który ma obrazować cel oraz efekt projektu jest określony na poziomie (...) przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. Tym samym wsparcie publiczne sięga kwoty ca. (...) tys. zł wyłącznie po to by stworzyć przestrzeń biurową dla jednoosobowej firmy wyposażonej w jedno biurko. Wnioskodawca nie wyjaśnił natomiast dlaczego zaplanował wskaźnik tylko na poziomie (...) wspartych firm.

Oparto na tym, że przedmiotowy projekt zawiera znikomy komponent o wartości brutto (...) tys. zł w projekcie o wartości (...) mln zł w postaci dwunastu zestawów w cenie (...) zł netto do prowadzenia "usług ocen sensorycznych". Nie wyjaśniono przy czym dlaczego potrzeba konkretnie "12 zestawów", a w istocie 13" tabletów (bez wspomnienia np. o oprogramowaniu laboratoryjnym), nie zaplanowano innego wyposażenia laboratoryjnego.

Z uzasadniania stanowiska oceniających (w tym IZ) wynika, czego nie negują, że zgodność typu projektu z warunkami konkursu dokonano na podstawie wartości wskaźnika rezultatu: liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - (...) przedsiębiorstw; zakresu i wartości przewidzianych komponentów (laboratorium, jego wyposażenia; wysokość dofinasowania; kubatury budynku. I, że te argumenty zadecydowały o nie spłonieniu obligatoryjnego kryterium formalnego: Kwalifikowalność typu projektu, powodując wykluczanie projektu z dofinasowania.

Powstaje więc kwestia, czy zastosowany dla oceny przedmiotowego projektu wskaźnik rezultatu i związane z nim argumenty można odnieść w sprawie bezpośrednio do weryfikacji kryterium: Kwalifikowalności typu projektu i, że może on przesadzić o jego nie spełnieniu - tak jak w sprawie.

Wskazać należy w tym zakresie, że załącznik nr 2 do Regulaminem Konkursu (kryteria wyboru projektów) przewiduje ocenę zgodności projektu ze Strategią (...)(...) (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). Dla schematu 1.3 B przewiduje, w ramach oceny ogólnej, kryterium 2: Poprawność doboru wskaźników. Jest to kryterium obligatoryjne (kluczowe) - niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku. W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągniecia wartości są realne do osiągniecia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone).

Jak wynika z akt sprawy, wielkość tego wskaźnika została oceniona pozytywnie na etapie oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...), w ramach kryterium "Poprawność doboru wskaźników". Oceniono pozytywnie, że wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone).

Zdaniem IZ, w trakcie oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...) pod kątem spełnienia kryterium "Poprawność doboru wskaźników" zweryfikowano jedynie, że wybrane wskaźniki odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, którym jest budowa Infrastruktury dla (...) przedsiębiorców i dlatego kryterium zostało ocenione pozytywnie. Natomiast w ramach oceny typ projektu, wzięto pod uwagę inne aspekty, takie jak powierzchnia obiektu będącego przedmiotem wsparcia oraz wartość dofinansowania.

Podnieść należy w tym zakresie, że w ramach wskazanego kryterium "Poprawność doboru wskaźników", sprawdzane jest nie tylko, czy wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, ale także czy założone do osiągniecia wartości są realne do osiągniecia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone). Niewątpliwie wskazuje to, że ocena tego kryterium dotyczy także wartości rezultatu, relacji takich wskaźników jak: powierzchna obiektu, wartości projektu, ilość/liczba inkubowanych przedsiębiorców, wysokość dofinasowania, wartość wyposażenia. I w ramach tego kryterium, ich wartość i relacje winna być oceniane. Skoro kryterium zostało uznane za spełnione, to przyjąć należy, że wskazane wartości wskaźnika rezultatu oceniono pozytywnie.

Ponadto należy wskazać, że załącznik nr 2 do Regulaminu, w razie nie dokonywania oceny zgodności projektu ze Strategią (...)(...) pod kątem spełnienia kryterium "Poprawność doboru wskaźników". Przewiduje w ramach kryteriów merytorycznych także kryterium: "Poprawność doboru wskaźników", w ramach którego sprawdzane jest czy wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągniecia wartości są realne do osiągniecia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone.

Wynika z powyższego, że w ramach oceny kryterium: Kwalifikowalność typu projektu, wzięto pod uwagę wskaźnik rezultatu, obejmujący takie parametry jak: powierzchnia obiektu, wartość projektu, ilość/liczba inkubowanych przedsiębiorców, wysokość dofinasowania, wartość wyposażenia, które podlegają ocenie w ramach innego kryterium: Poprawność doboru wskaźników. Jak już wskazano, kryterium to zostało ocenione pozytywnie.

W tym stanie, uzasadnione jest stanowisko strony skarżącej, że oceniający projekt odniosły swe uzasadnienie w zakresie spornego kryterium do oceny innego kryterium projektu, które zostało podczas oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT zostało uznane za spełnione. Tym samym, że podniesione w sprawie okoliczności dotyczące wskaźnika rezultatu niezasadnie argumentowały braku zgodności projektu z typem projektów określonych w Regulaminie Konkursu.

Ponadto podnieść należy, że wskazane przez oceniających kwestie związane z laboratorium sensorycznym jego zabezpieczeniem kadrowym i sprzętowej winny być ewentualnie oceniane na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium: Zasadność i adekwatność wydatków. W jego ramach sprawdzane jest czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągniecia celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań.

Jak już wskazano, warunkiem prawidłowej oceny spełnienia kryterium: Kwalifikowalność typu projektu, winny być sprawdzenie, czy objęty wnioskiem w sprawie projekt odpowiada ustaleniom wynikającymi z Regulaminu Konkursu.

Zgodnie z jego postanowieniami, dotyczyć więc winna ona (ta ocena) przedmiotu projektu - utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą), wyposażonej w środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Obejmować powinna warunki uzyskania dla tego typu projektu dofinansowania: zgodność projekt ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP; wpisania działalność IOB w inteligentne specjalizacje regionu; dysponowania przez wnioskodawcę strategią /planem wykorzystania infrastruktury; współfinansowania przedsięwzięcia ze źródeł prywatnych; nie powielanie przez przedsięwzięcie dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/jest na wyczerpaniu.

Ocena i wyniki sprawdzenia powyższych wymagań regulaminowych winny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu stanowiska oceniających. Tego w sprawie nie uczynniono, ograniczając - co do istoty - negatywną cenę projektu do analizy parametrów wskaźnika rezultatu projektu, które podlegają ocenie w ramach innych kryteriów i nie zostały tam zakwestionowane.

W tym kontekście uznać należy, ocena wniosku przedstawionego przez stronę przeprowadzona została w sposób naruszający prawo, niezgodnie z treścią art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy, z obowiązującymi kryteriami wyboru projektów i Regulaminem Konkursu. Uchybienia w konsekwencji doprowadziły oceniających o sformułowania negatywnej oceny projektu, poprzez jego uznanie jako niezgodnego z kryterium "Kwalifikowalność typu projektu". Z uwagi na charakter przedmiotowego kryterium naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, w konsekwencji zaistniały podstawy do uwzględnienia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 1 lit. a u.p.s.f., orzeczono jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania, na które składają się wpis od skargi w kwocie 200 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 480 zł i 17 zł opłaty skarbowej, orzeczono na podstawie art. 200 w związku z art. 205 § 1 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.