Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1660609

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2015 r.
III SA/Wr 49/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnej M. W. o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek oraz odmowa umorzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie własne postanawia: 1. przyznać radcy prawnej M. W.od Skarbu Państwa- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 221, 40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy), w tym 23% VAT. 2. odmówić przyznania pozostałych wnioskowanych kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 r. Sąd przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Izby Radców Prawnych we W., na pełnomocnika skarżącej została wyznaczona w dniu 8 stycznia 2013 r. radca prawna M.W.

W wyroku z dnia 22 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał pełnomocnikowi skarżącej kwotę 295, 20 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Pełnomocnik wraz ze skargą kasacyjną złożyła wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego. W piśmie z dnia 15 lutego 2015 r. pełnomocnik skarżącej ponowiła wniosek o przyznanie wynagrodzenia za czynności w postępowaniu kasacyjnym. Dodała, że ze względu na duży nakład pracy oraz fakt, że sprawa została wygrana w postępowaniu kasacyjnym wnosi o przyznanie wynagrodzenia w wysokości dwukrotności stawki urzędowej.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności Sąd uznał, że pełnomocnikowi należy przyznać opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 221, 40 zł (kwota ta zawiera VAT) wyliczoną stosownie do § 15 pkt 1 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. "b" zd. pierwsze oraz pkt 1 lit. "c" w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: z 2013 r. Dz. U. poz. 490) w zw. art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r., Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Wniosek pełnomocnika skarżącej o przyznanie opłaty za zastępstwo prawne w zakresie przekraczającym ww. kwotę jest bezzasadny. Zgodnie bowiem z § 15 pkt 1 ww. rozporządzenia "opłata za zastępstwo prawne ponoszona przez Skarb Państwa nie może być wyższa niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 i 4". W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), wyżej wskazanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.