Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1678464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
III SA/Wr 462/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, w sprawie ze skargi S. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) czerwca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie; wniosku skarżącego z dnia (...) marca 2015 r., "o wydanie odpisu wyroku z dnia 22 stycznia 2015 r. wraz z uzasadnieniem", postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) czerwca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie. Niniejsze orzeczenie Sądu uzyskało walor prawomocności w dniu (...) lutego 2015 r.

Pismem z dnia (...) marca 2015 r., nadanym w placówce pocztowej "(...)" w dniu (...) marca 2015 r. skarżący wniósł o wydanie odpisu wyroku z dnia 22 stycznia 2015 r. wraz z uzasadnieniem.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2007 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ogłosił w dniu 22 stycznia 2015 r. wyrok oddalający skargę S. O. O terminie rozprawy, na której zapadło orzeczenie w niniejszej sprawie, skarżący został prawidłowo poinformowany (k. 44 akt sądowych). Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia mijał zatem w dniu (...) stycznia 2015 r.

Tymczasem, jak wynika z akt sprawy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został nadany dopiero w dniu (...) marca 2015 r., a zatem bezspornie z uchybieniem wskazanego siedmiodniowego terminu (po uzyskaniu przez orzeczenie waloru prawomocności). Jednocześnie skarżący nie wniósł o przywrócenie terminu do żądania uzasadnienia.

W takich okolicznościach, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.