III SA/Wr 447/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3109155

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2020 r. III SA/Wr 447/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. na uchwałę Rady Powiatu S. z dnia (...) czerwca 2020 r. nr (...) w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. C. (dalej jako: "skarżący") zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opisaną w sentencji uchwałę Rady Powiatu S.

Zarządzeniami Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III z dnia 11 września 2019 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i podanie numeru PESEL, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 300 zł w tym samym terminie i pod tym samym rygorem.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k.46), powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu jedną przesyłką w dniu 5 października 2020 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu braki formalne skargi nie zostały uzupełnione oraz nie uiszczono wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwanej dalej - p.p.s.a.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie m.in. numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku (lit. b).

Stosownie do treści art. 57 § 1 zd. 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeśli chodzi o skargę, to w przypadku braku uzupełnienia braków formalnych Sąd odrzuca skargę (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpatrywanej sprawie termin do wykonania wezwania Sądu upłynął w dniu 12 października 2020 r. W wymaganym terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi oraz nie uiścił wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy - Prawo przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.