Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888262

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 marca 2012 r.
III SA/Wr 4/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz (spr.), Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sędziowie NSA: Józef Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 22 marca 2012 r. sprawy ze skargi R. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.