Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664588

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 września 2013 r.
III SA/Wr 399/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Magdalena Jankowska-Szostak, Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 11 września 2013 r. sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w W. i M. K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Nr (...) Naczelnik Urzędu Celnego w L. wymierzył stronie skarżącej karę pieniężną w wysokości (...) zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gier.

Po rozpatrzeniu odwołania, w którym strona skarżąca reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - wniosła również wniosek o zawieszenie postępowania - Dyrektor Izby Celnej we W. decyzją z dnia (...) r. Nr (...) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Sprawa ze skargi na tę decyzję zawisła przed tutejszym Sądem pod sygn. akt III (...).

W międzyczasie - Dyrektor Izby Celnej we W. - odnosząc się do wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach, postanowieniem z dnia (...) r. Nr (...) odmówił zawieszenia postępowania, po czym postanowieniem z dnia (...) r. Nr (...) utrzymał swoje rozstrzygnięcie w mocy. Strona skarżąca - reprezentowana przez pełnomocnika wniosła skargę na powyższe postanowienie z dnia (...) r. Sprawa ze skargi na to postanowienie - będące przedmiotem zaskarżenia - zawisła przed tutejszym Sądem pod sygn. akt III SA/Wr 399/13.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: "p.p.s.a.", sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że umorzenie postępowania oznacza przerwanie i zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego z powodu zaistnienia w jego toku zdarzeń, które uniemożliwiają osiągniecie jego celu, albo powodują, że dokonanie przez sąd administracyjny kontroli zaskarżonego aktu staje się zbędne, a nawet niedopuszczalne (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz, T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M.Romańska. Wyd. 2 Lexis-Nexis Warszawa 2008; zob. Postanowienie NSA W-wa z 20 stycznia 2011 r., II OSK 2453/10, LEX nr 743432). Bezprzedmiotowość postępowania "z innych przyczyn" występuje, gdy w toku postępowania sądowoadministracyjnego przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) utrzymujące w mocy rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach, zapadło przed wydaniem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy (decyzja Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...)). Skargę na zaskarżone postanowienie strona skarżąca wniosła pismem z dnia (...) r., Wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie nastąpiło po wniesieniu skargi.

Tym samym, po wydania decyzji co do istoty sprawy tj. z chwilą wydania decyzji Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...), procedowanie tutejszego Sądu w przedmiocie incydentalnego postanowienia odmawiającego zawieszenia postępowania w tej sprawie - a zatem w sprawie de facto już rozstrzygniętej - było bezprzedmiotowe.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.