Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903584

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2011 r.
III SA/Wr 395/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Kremis.

Sędziowie WSA: Bogumiła Kalinowska, Maciej Guziński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 9 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Z. Z. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.